Lelies in Akersloot. Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer men in Akersloot met de lelieteelt is begonnen. Wel is bekend, dat er in het begin van deze eeuw in Akersloot lelies werden geteeld. De strandwallen, met hun kalkarme zandgronden, waren bijzon der geschikt voor het kweken van leliesoorten. Met name de specio- sum deed het erg goed op deze grond. Na de Tweede Wereldoorlog nam in Akersloot de teelt van ver schillende soorten bollen toe. Vooral de lelie ging een belangrijke plaats innemen. Maar de gezondheid van verschillende partijen lelies hield te wensen over. Daarom besloot men een vereniging op te richten, waardoor men méér en betere voorlichting kon krij gen. Zo werd in het voorjaar van 1947 de Lelievereniging Akersloot een feit. De vereniging bestond uit 15 leden, waaruit Cor Schoon als voorzitter en Piet Struijf als secretaris gekozen werden. De beginjaren, kort na de Tweede Wereldoorlog, waren moeilijk voor de kwekers. Maar langzamerhand ging het beter, terwijl ook het ledenaantal van de vereniging toenam. In de beginjaren zag men de lelie nog teveel als "bol", die men kon verhandelen. Later ging men inzien, dat er voor de bloemen ook afzetmogelijkheden bestonden. Om dit te promoten, organiseerde de Lelievereniging een tentoonstelling. Deze tentoonstelling werd gehouden in 1961; in het pas geopende gemeentehuis. Het aantal bezoekers dat de tentoonstelling bezocht, was ongeveer 5000. Dat was een aantal waarop het bestuur van de Lelievereniging, zelfs in zijn stoutste dromen, niet had durven hopen. 32 Opening eerste lelietentoonstelling. V.l.n.r.: Burgemeester De Sonnaville, mevrouw Schouten en mevrouw De Sonnaville. m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 32