Ten vijfde de betaling sal aen de respectieve aennemers worden gedaen binnen twee dagen na dat aengenomen werk goed gekeurt is. Ten sesden de aennemers sullen direct ten minsten binnen de eerstkomende agt dagen aen hun aengenomen werk moeten beginnen op een boete van 't park voor elke dag 2 gulden. 7. De besteeders behouden aan zig het regt en de vrijheyd om zo menigmael hun gelusten sal zij 1 zij te zamen of in 't bijsonder het werk en de specie te inspecteren zonder eenig tegen seggen van iemand hoegenaemd, als mede den uytleg van alle duystere en dubbelzinnigheden, welke in deze conditie te vinden mogten zijn. 8. Deese besteeding geschied Ordinaire Node bij afbeden opslag, de laegst priseerende geniet 't plukgeld en de minst meynende of priseerder is aennemer. 9. De aennemers zullen van hunne gelden welke zij voor hun werk komen te bedingen moeten missen een stuyver voor elke gulden voor veylen en schrijven als mede voor 't schrijven van ider quitantie zes stuyvers buyten het zegels te rekenen na het parken. 10. Eyndelijk behoud de veylder aen hem het 12: 3de woord en alle abuysen off misbegrippen die plaets mogten hebben om die te schikken na zijn goedvinden wijdens zullen de aennemers gehouden sijn ter plaetse daer de Damme gelegen hebben en wel tot een half roede aen de buyten zijde van ieder Dam den specie even schoon weg moeten halen al 't nieuw gemaekte werk. (in een ander handschrift) Ingevolge deze conditie word dan gepresenteerd 1. Het opmaeken van de Strammersloot van den buytenkant van 't bruggetje in de Rommeldijk tot aan den Kerkdijk; en wel in dezen voegen, dat de aennemers dezelve sloot komsgewijze zullen moeten uytgoyen; ten diepte van een voet beneden de binnendrempel van de waterloop bij den Moolen, met een platte boom van 7 voet egale diepte van ondere, 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 29