De Strammer De Strammer, een bochtige sloot die door de weilanden en akkers vanaf de Startingerdijk naar de Binnengeestermolen voerde, is de uitwateringssloot van de Binnengeesterpolder. De Binnengeestermolen in de Molenbuurt, die zijn werk deed op de plaats waar nu een klein gemaal staat, pompte het overtollige water in het Uitgeestermeer. De Strammer moest onderhouden worden. Dat dit werk voor de aannemer meer verplichtingen dan rechten met zich meebracht bewijst onderstaand archiefstuk uit 1795. J. Groen, 1795. Conditiën en voorwaarden waer op dijkgraev Heemraden en Poldermeesteren van de Binnengeester polder te Akersloot Publieq bij de minst aennemende sullen besteeden het maken van 't na te noemen werk van de Strammersloot. Eerstelijk sal den aennemer tot het besteeden werk moeten doen besorgen alle de gereedschappen daer toe nodig nietwes uytgesonderd sonder dat de besteeders ietwes hoegenaemd daer toe sullen behoeven te leveren. Ten tweeden alle het besteedene werk werd gerekend hondsbos maet strekkende roede. Ten derden den aennemer sal gehouden sijn hun aengenomen werk op den 27 Junij 1795 des avonds om 6 uuren gemaekt op te leveren volgens deze conditie sullen de gebrekige voor park verbeuren en moeten betalen een boete van vier guldens en binnen veertien dagen niet gemaekt sijnde op de boeten van agt guldens en het ongemaekte werk te worden besteed ten Kosten en Lasten van den gebreekige aennemer en zijn borgen en daervoor worden geëxecuteerd volgens Dijkregt. Ten Vierden den aennemer sal gehouden sijn soo dra hij park heeft aengenomen te stellen twee goede en suffisante Borgen. Dat hij sijn werk na dese conditie sal maken en opleveren, welke borgen bij dese wel expresselijk moeten renuncieeren van de Beneficien Ordinis Divisionis et execussionis en hun van de kragt derselver Benefiecien moeten houden voor onderricht. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 28