beste schutten en zal de bekeuringen die hij daar omtrent doet "genieten volgens de buyren ceuren". De schepenen: Cornelis Dircksz Dam, Gerret Claesz Spanjaert en Jan Gerritsz Backer. Gerret Claesz secretaris. 31 Maart 1671. De windkorenmolen is weer verhuurd. Willem Lievensz Mol kan de komende drie jaar zijn gang gaan. Van mei dit jaar tot de laatste april 1674 is de molen aan hem verhuurd. Ieder jaar, in de maand mei, moet hij 20 gulden huur betalen. Op dorpskosten zal men de molensloot uitgraven en braaf (deugdelijk) opdiepen. De molenaar zal de sloot eerst droog leggen en verder op zijn kosten onderhouden. De eerder gemaakte condities blijven van kracht. Ondertekend door Cornelis Dircksz Dam, Jan Gerretsz Backer, Louris Lourisz Klerck, Gerret Claesz Spanjaert en Gerret Claesz secre taris. 24 November 1671. Een vroedvrouw gasieren (in vaste dienst nemen) is een uitgesproken wens. Ten dienste en tot gerief van de ingezetenen van het dorp wil men een vroedvrouw inhuren. Haar loon moet opgebracht worden door de huishou dens die uit het dorpsschot zijn gesteld. Tot één huishouden wordt gerekend, zij die een "gemeen vier (vuur) en taefel houden". Op uitnodiging van de schepenen vergaderde de volgende personen: Willem Jansz Boet, schout, Jan Gerretsz Backer, Jan Adriaensz Gorter, Cornelis Geurtsz Akersloot en Jan Dircksz Dam, schepenen. De oudschepenen Cornelis Dircksz Dam, Aris Pietersz Cromhaer, Jan Jansz Huysman, Jan Willemsz Boet, Gerret Claesz Spanjaert, Rem Tuenisz, Rem Willemsz en Claes Adriaensz, de ouden. De buren: Claes Simensz Schuier, Wouter Michelsz Volger, Pieter Jacobsz Stedt, Jacob Jansz David en Jacob Dircks van de Noort. De volgende personen waren ook uitgenodigd, maar waren niet aanwezig: Pieter Pietersz, jonge Pieter, Dingenoom Wijbrantsz, Jacob Claesz, Claes Dircksz Mol, Allewijn Jansz, Lourens Lourensz Klerck, Cleas Willemsz Timmerman, Cornelis Willemsz Boet, Dirck Jansz Slodt, Willem Jansz Cruyenaer, Adriaen Simensz Nee, Cornelis Govertsz, Jacob Willemsz Vijgh, Heijndrick Dircksz, Claes Gerretsz en Mies Cornelis. Ook Gaef Dircksz Butter, tegenwoordig schepen, was niet aanwezig. Claes Gerretsz secr. 8 Februari 1672. De Edel Mogende Heren, de Heren Gecommitteerde Raden van de Heren Staten van Holland en Westvriesland, in Westvriesland en Noorderkwartier hebben een lijst samengesteld van Akersloter inwoners. Alle perso-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 25