Het wel en wee van de Akersloter Vroedschap in de 17e eeuw (deel 5) 16 October 1668. Met meerderheid van stemmen heeft men vandaag besloten tot samenwerking met de andere dorpen. Dit was nodig om het uitroeien van de "neringe" in de dorpen te bestrijden. Het besluit werd genomen door de schepenen: Dirck Gerritsz Dam, Rem Tuenisz, Jan Willemsz Boet, Jan Jansz Huysman en Dirck Lammertsz en de buren: Gaef Dircksz Butter, Jelis Gerretsz, Jan Adriaensz Gorter, Comelis Gerritsz Akersloot, Aeris Pietersz Cromhaer, Jacob Dircksz van de Noort, Jacob Jansz Davit, Jan Jacobsz Schouten, Claes Simensz Schuier, Comelis Govertsz, Claes Adriaensz de oude, Dirck Jansz Slodt, Pieter Jacobsz Stedt, Comelis Simensz, Lourens Jacob Cuyper, Cornelis Willemsz Boet, Jan Dircksz de Wit, Willem Jansz Cruyenaer, Pieter Lammertsz, Rem Willemsz, Heyndrick Dircksz, Cornelis Egbertsz. Februari 1669. De oud-schepenen van 1667: Jan Willemsz Boet, Dirck Gerretsz Dam, Aris Pietersz Cromhaer en Willem Jansz Cruyenaer hebben rekening en verantwoording afgelegd over hun regeerperiode. Na controle is alles in orde be vonden. De overschietende penningen: 58 gulden en 10 stuivers, zijn ontvangen en bevestigd door Jan Willemsz Boet, Jan Jansz Huysman, Rem Tuenisz Baes en Gerretsz Dam. Plichtsgetrouw opgeschreven door secretaris Gerret Claesz. 5 Februari 1669. Met meerderheid van stemmen is besloten om de goederen van Griet Jans, waarover Gaeff Dircksz Butter de administrateur is, te stellen onder het beheer van de armenvoogden van het dorp. Goedgevonden door Willem Jansz Boet, schout, Jan Willemsz Boet, Dirck Gerretsz Dam, Jan Jansz Huysman en Rem Tuenisz, schepenen. De buren: Pieter Lammertsz, Rem Willemsz, Jelis Gerretsz, Jan Adriaensz Gorter, Cornelis Dirckz Dam, Jacob Adriaensz, Jacob Jansz Davit, Dingenoom Wijbrantsz, Cornelis Willemsz Boet, Wouter Michielsz Volger, Dirck Cornelisz Schoenmaecker, Claes Adriaensz de oude, Willem Jansz Cruyenaer. secretaris Gerret Claesz. 21 November 1670. Vandaag is Jan Jansz Joncker officieel aangenomen als "schutter en roeper". Hij was al begonnen op 25 oktober en zal blijven tot aankomende pasen. Er wordt van hem verwacht, dat hij alle boodschappen en roepingen doet. Zowel voor de verponding als andere zaken die het dorp aangaan en in het dorp voorvallen. Verder moet hij als de 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 24