Wijders in aanmerking genomen zijnde de geringe kracht waarmede de politie binnen deze gemeente in tijden van noodzakelijkheid kan werkzaam zijn, uithoofde het gemeentebestuur slechts een geëmployeerde zijnde den veldwachter der plaats, tot hare dispositie heeft, is het aan den heer Ingenieur zowel als aan den Schout van Akersloot niet ondienstig voorgekomen, eene militaire magt te Boekei achter te laten, met dat gevolg dat onverwijld een missive aan den heer officier van Justitie naar Alkmaar is geëxpedieerd, met verzoek daartoe, de nodige Requisitie in het werk te stellen, waarop vervolgens een order van den heer commandant van het Garnisoen der stad Alkmaar is ingekomen, dat van het op heden in dienst zijnde detachement een Sergeant een Corporaal en acht Soldaten te Boekei de wacht zoude blijven houden tot zoolang men zulks nuttig en nodig zoude oordelen, dat de kosten welke hierdoor zoude worden veroorzaakt, door den aannemer Hegerard zullen worden gedragen, terwijl de voeding voor de militaire magt dagelijks uit de Caserne te Alkmaar zal worden afgehaald. Van al het welk na gedane voorlezing door den heer Ingenieuer van Asperen met mij is onderteekend te Akersloot, den Dertigsten December 1800 drie en twintig. /get/ J. Schoehuizen, Schout De Ingenieur van den Waterstaat en der publieke werken /get/ J. van Asperen. Op oudejaarsdag, 31 december 1823 schrijft de schout zijn generaalrapport (jaarverslag) aan de gouverneur. Daarin komen de ongeregeldheden kort ter sprake. Hoe de weggestuurde polderjongens met hun familie deze oudejaarsdag hebben doorgebracht? De geschiedenis vertelt dat niet. Marie-José van Rooij. Literatuur: G. Dil: De poldergasten van het Noordhollandskanaal. Het leven en werken van de arbeiders die dit kanaal hebben gegraven en gebaggerd in de jaren 1 819 tot 1 825. Amsterdam, 1986. Jeroen Sprenger Vincent Vrooland: Dit zijn mijn beren. Een politicologische studie naar de arbeidsverhoudingen bij de aanleg van het Groot Noordhollandskanaal 1819-1825. Brievenboek no. 70 gemeente Akersloot 13 december 1823 t/m 25 april 1825. Notulenboek van den Raad der Gemeente Akersloot. Boek no. 1. Mei 1817 - mei 1830. 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 40