17 Aug: Mond- en Klauwzeer. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft: 1het vervoer van herkauwende dieren en varkens verboden uit den kring in de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Akersloot, waarvan de grenzen loopen als volgt; van den Rijksstraatweg aan den grenspaal bij den Heiloërdijk tot aan het Groot Noordhollandsch Kanaal tot aan het uitwateringskanaal van den Groot Limmerpolder, langs den dijk der Limmer waterkeering tot aan de inlaterspomp van den Oosterzijpolder, langs het Die tot aan de Buurtbrug, vervolgens van die brug langs den Buurtweg tot aan het Papenlaantje, langs dat laantje en den Rijksstraatweg tot aan het punt van uitgang; 2. bepaald dat, wanneer bijzondere redenen afwijking van het verbod van vervoer uit den in deze beschikking genoemden kring noodzakelijk maken, zoodanige afwijking kan worden toegestaan door den Burgemeester, na advies van den districts-veearts. 2 Sept: De Notaris C.W.A. van de Wall te Alkmaar, zal op Woensdag 19 September 1894, 's Voormiddags 11 ure, in het café De Goede Verzorging van den heer K. Akkerman te Akersloot, publiek verkoopen: 1. Een Huis, waarin sedert vele jaren de schildersaffaire is en nog wordt uitgeoefend, met Erf, aan de Molenbuurt aldaar, kadaster sectie A, no 263, groot 2 aren 20 centiaren, bewoond door de wed. C. Beemster; 2. Een Huis en Erf aldaar, ten oosten van perceel 1, kadaster sectie A, no 577, groot 1 are 44 centiaren. Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris. 30 Sept: De Notarissen W.H. Bilderbeek te Dordrecht en M. Gouverne te Alkmaar, zullen verkoopen in de herberg "De Vriendschap" van C.Dekker te Akersloot, op Woensdag, 24 October 1894, des middags ten 12 ure, de kapitale Boerderij met 21 hectaren 6 aren 26 centiaren vruchtbaar Weiland, in de Schermeer, gemeente Akersloot. Eigendom van de Weduwe en Erven KI. Terra. 10 Oct: Dat het mond- en klauwzeer onder het vee nogal met kosten gepaard gaat, blijkt o.a. hieruit, dat het in deze gemeente reeds meer dan fl. 1200,- gekost heeft. De reis- en verblijfkosten van den veearts zijn hieronder niet begrepen. 25 Dec: Door den storm van Zaterdag den 22 December, werd de vlotbrug over het Groot Noordhollandsch Kanaal, bij West-Graftdijk zoo beschadigd, dat zij buiten gebruik is geraakt. Voor het verkeer met rijtuigen wordt het schouw in orde gebracht, voetgangers worden met de boot overgezet. W.G.M. Veldt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 3