De Alcmaarsche Courant van 1894. 4 April: Bij openbare verpachting van het pontveer waren 6 inschrijvingsbiljetten ingekomen. Aan een dezer inschrijvers, den thans fungeerenden veerman G. Terluin, is deze betrekking gegund. 8 April: Boelhuis te Akersloot op Woensdag 11 April 1894, des voormiddags 9 uur, ten huize van den heer Pieter Bakker Pz., op Boekei, van: 24 puikbeste Koeien, die gekalfd hebben of op kalven staan, 2 dito Herfstkalvers, 7 dito Hekkelingen, 1 dito Hekkelingstier, Kuikalven, 5 Broedganzen, 1 Gent, met hokken, 2 Boerenwagens met toebehoren. Tilbury, Ierbak, Tuigen, Boerengereedschap, Kalverenhokken en hetgeen verder zal worden aangeboden. Notaris Backx, gevestigd te Wieringerwerf. 22 April: Herkozen als dijkgraaf van den Westwouderpolder de heer H. Reijne en als hoofdingeland de heer J. Rep. 25 Mei: In een gezin in deze gemeente hebben zich bij alle huisgenoten verschijnselen van vergiftiging vertoond. Allen zijn eenige dagen ernstig ongesteld geweest en er moest geneeskundige hulp ingeroepen worden. Als waarschijnlijke oorzaak der vergiftiging geeft men op het eten van leverworst. 24 Juni: Tot lid van den gemeenteraad is gekozen de heer J.P. Groot, secretaris van het waterschap Starnmeer. 8 Aug: Benoemd tot zetter voor 's Rijks directe belastingen te Akersloot, de heer P.Kraakman. Kermis te Akersloot. De Burgemeester van Akersloot maakt bekend, dat op de a.s. kermis geene spellen, kramen enz. zullen worden toegelaten, mits de houders daarvan voorzien zijn van een bewijs, afgegeven door de Burgemeesters der gemeenten, door hen vanaf 1 Juli 1.1. tot 12 Augustus a.s. bezocht, waaruit blijkt, dat zich in dat tijdsverloop aldaar geene gevallen van besmettelijke ziekten hebben voorgedaan. Akersloot, 6 Augustus 1894. De Burgemeester voornoemd, J. Hennes. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 2