12. 13. Welke zijn de bronnen, waaruit die Armen onderstand genieten? Hoe hoog lopen de lasten, waarmede de Bezittingen of Middelen tot onderstand zijn bezwaard? 14. Welke zijn die lasten? 15. Welke is het beloop der onderstanden ieder Jaar in Geld, in natura: Brood, Vleesch enz.? De Gemene Armen uit eigen goederen en subsidiën van 't Dorp. De Roomsch Catholieke Armen uit liefdegiften en subsidiën van 't Dorp. De Diaconie uit goederen haar zelf toebehoren de, en subsidiën van 't Dorp. Van de Gemene Armen f. 500,—, Van de Roomsch Catholieke Armen, als geen goederen hebbende nihil, Van de Gereformeerde Armen f 150,- Van de Gemene Armen, Interesten van genego- tieerde gelden, Verpondingen, omslagen van Land etc. Van de Roomsch Catholieke Armen nihil. Gereformeerde Diaconie Armen, lasten van Landerijen, Verpondingen etc. Gemene Armen f 800,--, Roomsch Catholieke Armen f 600,--, Geref. Diaconie Armen f 312,—. In 1819 waren de kosten voor onderhoud van de armen zo hoog geworden, dat er bezuinigd moest worden, de algemene armen hadden een schuld van f 4500,—. We lezen hierover in de gemeenteraads vergadering van 27 mei 1819: Rekening der Armenvoogden, De Schout gaf te kennen dat de vergadering was opgeroepen om aan te horen het doen der rekening van Armenvoogden alhier, en wijders de delibereren over een meer voordelig bestuur op inrichting voor het Armwezen. 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 35