33 Het antwoord van het gemeentebestuur is niet bewaard gebleven, maar op 27 december 1810 staat in het dorpskasboek: ordinaire subsidie aan de gereformeerde armen voor de jaar en 1809-1810f 250.-.-. aan Jan Schoorl in qualiteit als roomsch armevoogd te Akersloot voor subsidie voor 1810 f. 400.-.-. In augustus 1808 antwoordt het Gemeentebestuur aan de Drost: "Dat deze plaats zoodanig in woningen is verminderd, dat alleen de boerenstand daar deszelfs bestaan eenigermate vinden kan. Deze plaats is zedert de laatste 30 jaaren al in dezelfde situatie en staat of valt met de prijzen van de kaas en boter, meer echter dadelijk bij lage prijzen. Om reden dat de binnenomslagen belastingtot behoud van de landen aan de Langemeer benodigd, zeer veel hoger zijn dan op naburige plaatsen Ons dorp verarmde steeds meer: om alle behoeftigen te kunnen ondersteunen leenden de armenmeesters f. 1200.-.-. Het jaar daarop 10 februari 1810 werd er weer een subsidie aan de algemene armen gegeven van f. 400.-.-., terwijl op 12 augustus van dat jaar er alweer een tekort was van f. 412.2.8. Het onderstaande formulier, ingevuld in 1810, geeft ons informatie over het dorp en inwoners. Vragen. Antwoorden. 1Welke is de bevolking der Gemeente? 2. Welke is het gewoon Dag-geld van den arbeider? 748 personen. Daags 12 of 15 stuivers. 3. Hoe groot is het aantal der Bedeelden? Vijfentwintig personen. 4. Bestaan er mildadige Stichtingen tot Ja. uitreiking van onderstand aan den Armen?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 33