13) Weeklijksch zal Cornelis Rootjes van Diaconen ontvangen; aan weekgeld f. 2.-.-. Voor het bemalen van de Klaash. molen f. 1.-.-. Totaal f. 3.-.-. 14) De Diaconie zal het bij nacht malen betalen, doch de daarop lopende kosten van zijn weekgeld aftrekken. 15) Bovendien zullen Reindert en Antje weeklijksch 6 tonnen en Cornelis 4 tonnen turv ontvangen. Noch zal de Diaconie aan Reindert en Antje geven 15 tonnen turv, waarvoor zij verplicht zullen zijn alle de Stoven in de Kerk te bevuuren en ons opgeven welke persoonen eene halve en welke eene heele stoov hebben. 16) Alles wat betrekking heeft tot de ververij schilderwerken het glazen (ruiten) maaken, oordeelt de Commissie aan eenen zijde te doen en ten voordele van de Diaconie op de best mogelijkste wijze te verkoopen. 17) Met in het vervolg door Reindert en Antje en Cornelis boven hetgeen hun is toegevoegt, kan verdient worden blijft hun eigendom. 18) Gebeurt het dat een der bedeelden door ziekten word aangetast en medicijnen tot herstelling behoeft, zal hij daarvan aan de Diaconen kennis geven, die dan de daaroplopende kosten voor Diaconierekening betalen zullen. 19) Alschoon de Diaconiearmen van elkaar gescheiden zijn, nochtans zal de een verplicht zijn ingeval van ziekten den anderen bij te staan, even alsof zij bij elkander inwoonden. De Kerkeraad was het met dit plan eens, maar er moesten nog wat aanvullingen op komen zoals: Cornelis Rootjes zal des winters swoendags avonds van 7 tot 8 uuren zijne woning voor de Diaconie ten gebruike laten, Zorgen dat er vuur aan is voor het zangcollegie. Reindert en Antje zullen dan de stoelen geven, die zij in hunne woning hebben en Cornelis ontvangt dan de turven of de daarvoor gestelde penningen. Reindert en Antje zullen weeklijksch op den ouden voet de leden uit de Woude en Stierp inneemen en verzorgen, 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 31