3) De kelder, zolder en schuur waarin het paardenstal is zal zoowel ten dienst van Cornelis Rootjes als Reindert en Antje zijn, ook zal de eerstgenoemde ten allen tijde den vrijen toegang tot den welput en het secreet (toilet) hebben. Op zijn tijd zal het laatstgenoemde behoorlijk opgeruimd worden en wel voor de drie malen eenmaal door C. Rootjes. 4) Cornelis Rootjes zal de westkant van den tuin, het kleine tuintje bewesten het Diaconiehuis voor zich kunnen beplanten, terwijl Reindert en Antje alles wat ten oosten ligt zuilen behouden. Het bleekveld is tot beider gebruik, de onkosten die daarop lopen om het behoorlijk te laten afmaaien zullen ten laste van beiden komen; zoo dat Reindert en Antje 2/3 en Cornelis 1/3 betaalen. 5) Ieder zal verplicht zijn dat gedeelte van den tuin hem te beurt gevallen behoorlijk te beplanten en in eene goede orde te houden. Diaconen het tegendeel bevindende zullen ten allen tijde aan zich het regt behouden om den tuin voor Diaconierekening te beplanten, en het daarop staande gewas tot voordeel van de Diaconie te verkoopen. 6) De vrugtboomen blijven ten voordeele van Reindert en Antje en Cornelis, met dat onderscheid dat Cornelis slechts 1/3 en de overigen 2/3 van de vrugten genieten kunnen. Niemand zal eenigen boom hoe genaamd mogen uitrooien of afkappen dan met toestemming van Diaconen, met dit onderscheid nochtans dat de aalbessen, kruisbessen en appelboomen behoorlijk gesnoeid worden; de eerstgenoemden door C. Rootjes en den laatstgenoemde door iemand die daarvan de kunde heeft. Reindert en Antje zullen derhalve voor het snoeien van de Appelboomen 2/3 en Cornelis 1/3 betaalen. Als de boomen moeten worden afgekapt zal dit door C. Rootjes geschieden en den Diakonen zulen dan na goedvinden het afgekapte hout of verdeelen of laten inplanten. 7) Alle de in en buiten het huis zijnde goederen blijven het eigendom van de Diaconie. Aan een ieder zal ten gebruike 1/3 door de Comissie worden toegevoegt, als van de bedden met zijn toebehoren, dekens en lakens, kasten en kisten, stoelen en tafels, potten en pannen en alles wat in de huishouding gevonden wordt. De bedeelden zullen, daar de Comissie eene inventaris van alles neemen zal wat tot de huishouding behoort, zorgen dat hetgeen er bij die gelegenheid gevonden wordt, niet vermindert. En toelaten dat er ieder vierde van een jaar eene Comissie van den Kerke Raad komt om daarvan onderzoek te doen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 29