'<Jo> F Ook de diaconie had zorgen. Na afsluiting van de boeken over het jaar 1806 bleek, dat de kosten van levensonderhoud van de bewoners van het diaconiehuis 654.8.-. bedroeg. Er was uitgegeven: aan eetbare waren f. 420.9.6., aan hout, riet en vragtrijden voor dezelve f. 63.19.8., aan klederen, garen, band en alles wat daarop betrekking heeft f84.8.6., aan tabak f. 12.-.-., aan zakgelden en scheerloon f. 33.12.-., aan bijzonderheden waar onder alles gerekend is wat zij oordeelden tot het een en ander gebruik te behoeven f. 29.6.4., aan de schoenmaker voor Maartje Dunnebier f. 2.2.-., aan Antje Jans f. 1.4.-., aan Jan Baas te Alkmaar f. 7.6.8. Tesamen f. 654.8.-. De bedeelden in het diaconiehuis waren de voormalige dorpsbode Reindert Smit en zijn vrouw Antje Jans de vroedvrouw, een weesmeisje Maartje Dunnebier, Cornelis Rootjes en Jan Dekker. Jan Dekker is waarschijnlijk begin 1807 overleden: zijn naam komt verder in de notulen niet meer voor. XJ !doó~ 1) De bedeling der Diaconiearmen zal op eenen anderen voet dan weleer geregeld worden, in plaatse van de huishouding aan te houden, (in plaats van alles wat de bewoners kochten te betalen) zal men eiken bedeelden weekelijks een zekere som gelds toevoegen, waarvan zij verplicht zullen zijn hunne huishouding op te houden. 2) Van dien dag af zal door C. Rootjes het vooreinde van de Diaconiehuis bewoond worden. De binnenkeuken, kelderkamer en het achtereinde van het zelve huis blijven zoo lang er geen andere bedeelden komen, ten gebruike van Reindert en Antje Smit. Er werd in de vergadering van 8 februari 1807 besloten de bedeelden in het diaconiehuis niet meer de vrijheid te geven zelf hun levensbehoeften te kopen, omdat dit, door misleiding en zonder medeweten van de diakenen, ver boven het toegestane bedrag uitkwam. Tot dan toe kochten de bewoners zelf hun levensmiddelen. De rekenin gen van de leveranciers werden per halfjaar, soms zelfs over het gehele jaar door de diakenen betaald. Er werd in diezelfde vergadering een commissie aangesteld welke bestond uit de heren I. Hefs, predikant, Dirk Stadegaart en Raijer Dam. Deze heren kregen de opdracht een "regeling voor bewoning van het diaconiehuis" te ontwerpen. Op 15 februari werd de volgende vergadering gehouden en stelde de commissie het volgende plan voor: 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 28