Brand. Akersloot den 21 Aug. 1842 Aan den Heer officier van Justitie voor het arrondissement Alkmaar. Ik vind mij verpligt UEG te communiceren dat er veel waarschijnlijkheid bestaat dat Jan de Boer, kastelein of tapper op Molenbuurt alhier den brand heeft gesticht welke in den nacht, tussehen den 10 den en 11 den dezer maand aan het huis van Jan Sinnege is ontstaan, hoezeer het mij moeielijk valt een mijner ingezetenen bij UEG in verdenking te brengen is het mij, aangezien de afschuwelijkheid der daad, de schromelijke gevolgen die dezelve had kunnen naar zich sleepe en de ongerustheid, welke door dit voorval onder de ingezetenen alhier is veroorzaakt, toegeschenen mijn pligt te zijn UEG met de redenen bekend te maken die mij aanleiding geven de persoon van Jan de Boer, omtrent dit feit te verdenken, zij zijn de volgende: 1Jan de Boer geeft voor des nachts te zijn gewekt inderdaad te zijn opgestaan en de deur te hebben geopend enz. -ingeval men des nachts (vooral op het platteland) en bijzonder bij eene zoo buitengewone warmte, als gedurende deze maand is ondervonden, wordt gewekt, is het zeldzaam dat men zich eerst geheel aankleed en dan de deur opent, integendeel geschiedt dit al dikwijls in dergelijke omstandigheden, terwijl men slechts half gekleed is, Jan de Boer was intusschen GEHEEL GEKLEED, toen Cornelis Leering hem aansprak. 2. Toen ik den Elfden dezer maand Jan de Boer de verklaring afnam, welke ik UEG heb toegezonden, meen ik van Jan de Boer verstaan te hebben dat toen hij, zooals hij voorgeeft de personen achtervolgde, die bij hem op de deur hadden geklopt, hij dezelve was nageloopen TOT AAN HET HEK OF POORTJE staande tussehen de huizen van Jan Sinnege en Klaas Bakker, ondertusschen heeft Cornelis Leering die ik nader heb gesproken mij verklaard dat hij Jan de Boer heeft zien komen van het erf, tussehen de twee opgemelde huizen gelegen, dat hij het hek of poortje heeft hooren toevallen of toeslaan, dat Jan de Boer van dat erf komende haastig den weg op stapte naar zijn huis, dat Leering "GOEDEN AVOND"!! roepende, Jan de Boer na nog eenige haastige stappen te hebben gedaan is blijven staan en dat zij toen eenige woorden hebben gewisseld. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 2