Jacob Dielofse ligt begraven in de Ned. Hervormde Kerk te Akersloot. Het grafschrift, volgens informatie Ir. J. Kol luidt: HIER LEEIT BEGRAUEN HEER JACOP-DIELEF-SOOEN- VIJKARIUS - EN - STARF- INT IAER - ONS - HERE - m - Vc - en lxxij - BIT - VOER - DIE - SIEL- OP - DEN - XX DACH VAN - FEBRUARI VS. Eeuwenlang lezen we niets meer over het laantje, totdat op 8 mei 1843 in de Gemeenteraadsvergadering gesproken wordt over: "Digt gemaakt toepad of Laantje in de Kerkbuurt. Burgemeester en Assessoren geven vervolgens aan de vergadering te kennen dat voor 5 Jaren, zoo het schijnt door of op last van Lourens Veer, destijds curator over zijne zuster Mejuffrouw Geertje Veer (dit waren kinderen van de bekende Schout Lourens Veer) zekere gemeenteweg, streckende tusschen de erven, toebehorende aan Mej. Geertje Veer en Dirk Bosman, van de Kerkbuurt tot aan het zoogenaamde Laantje aan de Waterzij binnen deze Gemeente, aan beide einden is digt geplant en de passage over dien weg voor de ingezetenen gestremd, terwijl de grond, sedert dien tijd is en nog wordt gebruikt gedeeltelijk door den bewoner van het huis van Mej. Geertje Veer en gedeeltelijk door Dirk Bosman. Dat zulks oogluikend is toegelaten doch dat, uit hoofde de gemeentegoederen en vooral niet de wegen aan particulieren, zonder toestemming van hoogere Autoriteiten mogen worden afgestaan, Burgemeester en Assessoren zich verpligt hebben gevonden de Gemeenteraad hierop attent te maken en het aan den Raad te moeten overlaten te beslissen of de Gemeente het gemis van dien weg of zoogenaamd toepad, langer en bij voortduring moet gedoogen. En of het ook moet worden voorgekomen, dat de bedoelde weg of toepad door verjaring het eigendom van anderen wordt en voor de ingezetenen geheel verloren gaat. Waarop gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde dat de bedoelde weg of toepad gelegen tusschen de erven van Mej. Geertje Veer en Dirk Bosman sedert onheugelijke jaren een eigendom der Gemeente is geweest en even als andere publieke wegen en paden ten gebruike der ingezetenen heeft gestrekt, is goedgevonden en verstaan, Burgemeester en Assessoren te autoriseren en te kwalificeren, gelijk dezelve geautoriseerd worden bij deze; Vooreerst den Heer Jan van der 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 17