hofstee (boerderij met erf), die gelegen was aan de Waterzijde. Door een stukje grond van Cornelis Janse's akker te kopen, genaamd de "Rougenakker", kon Jacob Dielofse via zijn erf gemakkelijk op de Heerewegh (nu Buurtweg) komen. Hij betaalde voor dit stukje grond "vijf Car.guldes t stuck XL grooten vlaems". Uit het tweede gedeelte van de koopakte blijkt dat het laantje later door het kerkbestuur overgenomen is voor 55 stuivers. Na de Reformatie gingen alle kerkelijke bezittingen over in handen van de gemeente, waardoor het laantje thans gemeentegrond is. I Hiernaast een stukje uit de koopakte, welke door Jacob Dielofse is opgesteld en waarvan het afschrift luidt: fjtr, "Cont ende kennelijck sij allen den genen die dese letters willen worden ge- toont ofte behoren te sien als dat ick heer Jacob Dieloffse gecofft hebbe een ganck padt ende laentje op de noordt sijde van Cornelis Janses acker tot behoefe vant huijs daer heer Jacob voorg. nutertijt in woonaghtigh ise beginnende vant huijs off daer de koster nutertijt in woont besuijden het erffe ojfte hoffstee daer heer Jacob nutertijt op woont buijten aent erff besuijden die boomen twee roe voeten breedten buijten patje ofte" i f" <t il f*r -f-tv.Ot0" ^r»,° I erf 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 16