breed zijnde 2Vi voeten bevattende negen Ruiten, twee glasruiten aan stukken waren dat daarbij buitenshuis een houten Schop was staande, waarmede vermoedelijk het Raam en Luik zijn geforceerd en opengebroken. Dat de Bekwervel waarmede het zelve Raam volgens verklaring van Dirk Zwaan binnenshuis was gesloten geweest daar was afgebroken of afgestoten, hebbende wij dezelve op de vloer gevonden. Dat de beide Steenklampjes alsook de houten Sluitboom rustende in 2 Sluitklampen waarmede het Luik hetwelk binnenshuis tegen het gemelde Raam alsmede volgens Zijne verklaring is gesloten geweest waren afgebroken. Dat een Eikenhouten Kast staande in het woonvertrek met geweld is open gebroken en geforceerd zijnde, de sluitpilaster daar geheel afgehakt en daardoor het Slot mede losgerukt, hetwelk vermoedelijk door middel van 2 Bijlen en een hakmes zal zijn verrigt, welken wij daarbij hebben gevonden. En volgens verklaring van de Comparant aan hem toebehoorden en van agter uit zijn huis zijn gehaald. En heb ik eindelijk na den afloop dezer Inspectie alle de hier boven gemelde gestolen goederen met het Cachet der Gemeente bezeegeld en onder mijne bewaring genomen met en benevens de 2 Bijlen het hakmes en de Sluitpilaster van de Eikenhouten Kast alsmede de houten Schop waarmede vermoedelijk het Raam en Luik zijn geforceerd en opengebroken ten einde bij de overgifte van het tegenwoordig procesverbaal alle deze goederen aan den Heer Officier van Justitie bij de Regtbank van het Arrondissement Alkmaar ter hand te stellen. Terwijl ik vervolgens de beschuldigde persoon zich noemende Teunis Duits oud zoo hij zegt 39 Jaren wonende te Purmerend en Arbeider van beroep alsmede in verzekerde bewaring heb genomen ten einde denzelven in handen van den Rechter over te leveren. Van al hetwelk ik heb opgemaakt dit proces verbaal hetwelk na gedane voorleezing door Jan Wortel en Dirk Zwaan met mij is onderteekend ten dage en Jare als boven. (Getekend) Jan Wortel Dirk Zwaan J. Schoehuizen. In de kantlijn staat geschreven: Bij vonnis van den 28 April 1826, is Teunis Duits veroordeeld tot geesseling en Brandmerk met de Letters T P op een Schavot met de Strop om de hals aan den galg vastgemaakt en Tienjarig Confinement in een Tuchthuis. Dit is voor onze tegenwoordige begrippen een zeer zware en onbegrijpelijke straf. In welk tuchthuis Teunis Duits geplaatst werd, is niet meer te achterhalen. Bij een brand op 19 februari 1890 in de vertrekken van de 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 4