uiterst moeilijk wordt het vee behoorlijk te voeden. Hij schrijft verder nog "Het Vee van de Westwouder Polder hetwelke hier en daar in deze Gemeente verspreid is, bestaat in het volgende: Koeien 183 stuks, Hokkelingen of Pinken 35 stuks, Paarden 10 stuks, Schapen 159 stuks". Op 23 februari kwam het antwoord van de Commissie: ...en vind zig bezwaard om aan de aanvraag daarin van zulk een importante partij Hooi te voldoen, temeer daar zij door andere niet minder geloofwaardige berichten vernomen heeft dat de toestand Uwer gemeente niet van dien aart is dat zij voor zig zelve eenige behoefte kan hebben, dewijl de Starremeer is drooggebleven. Er kan weliswaar, uit de Woude eenig Vee gekomen zijn maar deze plaats is echter niet van eene zeer groote uitgestrektheid, en zo wij wel geinformeerd zijn, dan heeft men nog het grootste gedeelte daarvan te Heijloo gebragt. De fondsen welke ter onser beschikking zijn gesteld, kunnen zoals Ued. ligtelijk zult bezeffen, tot geene andere anders dan tot ondersteuning der door de Watersnood in armoede en gebrek gedompelde Bewoners van Noordholland... Er werd dus geen vergoeding gegeven. Heeft Burgemeester Schoehuizen een te hoge schade geclaimd, of is de commissie verkeerd ingelicht? Op 22 maart is het bedrag van de schade bekend; hierover de volgende brief: "Ter voldoening aan Uwedelg. dispositie (beschikking) van den 21 Febr. heb ik de eer Uedelg. te informeren. Ie Dat de schade van afspoeling, verlies van beschoeiingen enz. aan de dijken der polders binnen deze Gemeente allen aan de Langemeer gelegen, door de jongste watervloed/overstroming veroorzaakt, de navolgende kosten tot herstel vorderen en noodzakelijk maakt: a. de Hempolder groot 72 Morgen 375,-- b. Het Kijfpolder groot 33 Morgen 85,- c. de Klaas Hoornpolder groot 21 Morgen 315, d. de Binnengeesterpolder groot 112 Morgen 118,— e. de Kogerpolder groot 57 Morgen 235,— f. de Westwouderpolder groot 228 Morgen 1.475, totaal 2.603,— 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 26