Zover het mij mogelijk is tracht ik mijne Ingezetenen te helpen en tegemoet te komen zoveel ik kan. Gelukkig zijn tot nog toe geene andere Beesten dan eenige Schapen alhier omgekomen. Het is niet mogelijk in veele huizen binnen de Westwoude gelegen te kunnen komen, alwaar zich nog de Meubelen, Bedden enz. der Bewoners bevinden terwijl dezelve tot 3 a 4 voeten4 in het water staan. De schade aan Goederen, Eetbare Waren enz. welke in de Westwouderpolder bederven en verloren geraakt zijn is important. Ued. alles juist op te geven is mij onmogelijk doordien de huizen eensklaps in den nacht of in den vroegen morgen verlaten en thans ongenaakbaar zijn. De schade aan de Polderdijken binnen deze Gemeente is eveneens zeer groot. De polders Klaas Hoorn, den Hem en Kijfpolder zoo als ik de Eer heb gehad bij mijn Rapport van gister te melden staan mede geheel onder water. Het Binnengeesterpolder is eveneens grootelijk met water bezet, echter niet geheel en al, doordien de pogingen van ophoging der Dijken welke men onder het Schrijven van mijn Rapport van gister op mijnen last in het werk stelde in zoo verre zijn gereviseerd dat men de verdere overstroming heeft gestuit. Te Akersloot hebben ook veele Landlieden welke op Molenbuurt en Sluisbuurt wonen het water in de huizen gehad, doch zijn doordien hetzelve thans is vallende gedeeltelijk wederom daarvan bevrijd. De Schermeer Dijk op de hoek van de Langemeer welke mede in gevaar is geweest, is thans hersteld men heeft daaraan op last van het Dijks College van de Schermeer met Kragt en Eiver gearbeid". Ook de landerijen in de Limmerpolder, enige hoogliggende landen uitgezonderd, werden overstroomd. Hier heeft geen doorbraak aan de dijken plaatsgevonden, maar het water van de aangrenzende polders kwam over de dijken heen. De schade aan dijken en waterkeringen in deze polder was buitengewoon hoog. De oppervlakten welke ten gevolge van de dijkdoorbraak bij Durgerdam overstroomden, was in de gemeente Akersloot (incl. de Boekelermeer) 1332 Rijnlandse morgen5, in NoordSchermer 523 en ZuidSchermer 421. Op 10 februari 1825 stond in de Staatscourant een advertentie waarin aan de gemeentebesturen werd gevraagd het bedrag van de geleden schade op te geven. 4 1 Voet 28,5 cm 5 1 Rijnlandse morgen 8516 m2 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1993 | | pagina 18