Werd besloten zich daarover aan den heer Gouverneur, op de meest ampele wijze te adresseren en aan Zijn H.Edg. de ellendige toestand waarin de Gemeente zich bevindt bloot te leggen, en wijders zoo danige middelen van redres (herstel) te verzoeken als zijn H.Edg. de geschikt voorkomen ten einde daartegen te vigileren (toezicht uitoefenen). Penningmeester der Westwouderpolder. Tot Penningmeester der Westwouder Polder inden plaats van wijlen den heer L. Veer provisioneel (voorlopig) en tot weder opzeggens toe aangetrokken de persoon van Jan Schoehuizen, en verzogt ten spoedigsten de polderlasten voor 1823 op 7,50 per morgen (zoveel land als men in een morgen ploegen kan met een span ossen) bepaald in tevorderen, tot dat einde ten huize van Dirk Schilder te vaceren en tevens te incasseren de agterstallige omslagen, welke alsnog aan den boedel van den heer L. Veer competeren (rechtens toekomen) ten einde aan die boedel te worden uitbetaald D. Schilder poldermeester Westwouderpolder. Door het Collegie goedgevonden zijnde aan de tegenwoordige poldermeesters van de Westwouderpolder Jacob Steenpater en Jan Brandlos om redenen een derde poldermeester toe tevoegen word als zoodanig benoemd en aangesteld de persoon van Dirk Schilder en wierd de Schout verzocht hem eene aanstelling uittereiken. Administratie polders. Werd vervolgens geresolveerd (besloten) dat enen gelijk zederd onheugelijke jaren de Super Intendantie over de polders onder de Jurisdictie deze gemeente gelegen aan het gemeente bestuur is gedemandeerd (onder bevel) geweest, en de Schout en Secretaris ten allen tijde tevens Dijkgraaf secretaris ende verdere leden de functies van Heemraden hebben uitgeoefend, zulks alzoo zal stand houden en op de gewone voet moet blijven bestaan. Johannes Helmer vraagt inwoning. Compareerde (verscheen) ter vergadering de persoon van Joannes Helmer, zonder beroep, verzoekende, de inwoning voor hem en zijne vrouw, hetwelk aan hem werd vergund na alvorens een bewijs van goed gedrag

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 39