Notulen Gemeenteraadsvergadering uit 1823. Vergadering van het Gemeentebestuur te Akersloot, gehouden op het Raadhuis aldaar op Woensdag den 17den December 1823 Present de Schout en Secretaris Jan Schoehuizen Leden van den Raad Cornelis Kleef Cornelis M. Admiraal Jan Schoorl, D. Vader en Jacob Steenpater. Aanstelling Schout en Secretaris. De nieuw aangestelde Schout en Secretaris opent de vergadering en laat aan de leden voor het Extract Besluit van Z.M. den Koning 25 November 1823, no 209 bij het welk hij tot voorschreven functies is benoemd en aangesteld geworden, waarop dezelve door alle de Leden wordt gefeliciteerd en verzogt op aanstaande Vrijdag den 19 dezer het Lid Jan Schoorl van de weduwe van den overledenen Schout L. Veer, alle boeken papieren enz. tot de administratie betrekking hebben overtenemen. Groote ongeregeldheeden door de polderjongens gepleegd wordende. Door den Schout wordt aan den Leden kennis gegeven, dat door hem Zondag twee proces verbalen zijn opgemaakt en aan den officier van de Justitie ingezonden van twee diefstallen, bestaande in het wegbreken en slopen van de bruggen aan het land van Pieter Schee, en de weduwe Krat in de Schermeer. Waarvoor denzei ven worde bedankt. En verder door alle de Leden verhaald wordende met hoeveel verdriet zij gedurende de laatste tijden en nog dagelijks door de werklieden van het Canaal allerhande geweldadigheden stroperijen en brutaliteiten in de Gemeente moesten zien plegen, waardoor de ingezetenen aan het grootste gevaar worden bloot gesteld en zich op allerhanden wijze zien besteelen. Zonder dat daar tegen iets kan worden in het werk gesteld. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 38