Maar weldra moet genotuleerd worden (hier verkort weergegeven): "Velen komen te laat of geheel niet op de exercities. Boete voor Officieren en Onderofficieren van 2 stuyvers voor te laat komen, 4 stuyvers voor niet komen. Schutters navenant 1 en 2 stuyvers. Corporaals moeten daarvan aanteekening houden. Billijke reden tot afwezigheid is ter beslissing van den Krijgsraad. Onder de excersities laggen, rooken en praaten: boete Officieren 4 duyten en de Schutters 2 duyten. Corporaals, of bij hun absentie de Sergeanten moeten de bekeuring doen. Als geweer enz. niet in orde of zindelijk opgeleeverd word 1 Stuyver verbeurd voor ieder stuk. En wat deed men met degenen die in 't geheel niet waren komen opdagen? "Geciteerd (gedagvaard) zullen worden voor den Krijgsraad als weigerachtig degenen, aan wien wel een geweer was toevertrouwd, maar dit niet gehaald hadden en wel op a. s. Zondag, en dan bij verder wegblijven tot drie reysen (maal) toe. En vervolgens bij verder weigeren zouden deze op een vierdub- beïde contributie (belasting) gesteld worden. De volgende zondag 22 mei om 3 uur, zouden 26 mannen moeten komen, o.a. Dirk Verduyn, Jacob Krom, Jan Blokker, Dirk Groen, Cornelis Maine, Jan en Arie Schoorl, Willem Koning en Jacob Klaver. Er werd besloten dat Jacob Krom de trommel zou slaan. "Zijnde verder goedgevonden om Jacob Krom in zijn onderneeming van trommel slaan te laten continueeren en ten dien einde de onderwijzer van dezelve Jacob Krom behoorlijk salaris toe te zeggen en 't reeds verdiende te voldoen en eindelijk de Captein en Luytenant gequalificeerd (te machtigen) om ten koste van de compagniekaseen trommel te koopen en laatstelijk is de vergadering gescheiden (uiteengegaan) tot Zondag eerst komende na de middag om 3 uur. In de week daarop ontving Jacob Krom uit handen van Wulbert Duyneveld en Cornelis Admiraal een trommel, die 25,— kostte. 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 32