stond met gouden letters "voor HET VOLK en DE WET", naast de stok stond het nummer van het bataillon. Op 24 april 1796 werd de gewapende burgerwacht, die nu officieel was, door het gemeentebestuur de eed afgenomen, waarna zij als wettige machthebbers de volgende personen benoemde: Wulbert Duyneveld, Capteyn Cornelis Admiraal, Luytenant Teunis Jacobs, Sergeant majoor Jan Dekker, Sergeant fourier Willem Rozenbergh, Cornelis Loen, H. Berkhout en Jan Hofland, Sergeanten Lourens Veer, Secretaris. "welke genoemde Burgeren alle in dien qualiteit door de municipaliteit (gemeentebestuur) van Akersloot zijn beëdigd en aangesteld. En is daarna door de municipaliteit aan de zelve gedemandeerd de dierectie over dezelve gewapende burgerij en na toewensching van heil en broederschap in haar begonnen werk 't welke zijlieden wenschte alleen tot nut van 't vaderland te mogen strekken in hunne deliberation (beraadslaging) vrijgelaten. Aldus gedaan in kennisse van mij secretatis L. Veer. Van de 75 personen die zich indertijd hadden opgegeven, waren er maar 58 op de vergadering aanwezig. De volgende vergadering zou de week daarop plaatsvinden, 1 mei 1796. Genotuleerd werd: "in deliberatie gebragt op welke wijze de gewapende Burgeren zou laten onderrigten in de exercitie. Voor die op Sluisbuurt woonen Maandagavond. In De Schermeer Woensdag, in De Woude Donderdag, voor die in de Kerkbuurt woonen Zondagavond om 7 uuren, en hun ten dien einde door Philip Haupert te laten onderwijzen. Voor welke diensten aan dezelve Philip Haupert voor de eerst komende zes weeken is toegezegd 3 gld. 10 stuyvers per week, mits dat hij mede de geweeren etc. in t Regthuys zijn schoonhoud en oppast. Eindelijk is geresolveerd (besloten), de agterkerk te laaten verhoogen en bekwaam te maaken tot een exercitieplaats - indien kerkmeesteren zulks willen permitteeren - daartoe in commissie (opdracht) gesteld. L. Veer. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 31