De Gewapende Burgerwacht. Het einde van de 18e eeuw was voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Stadhouderlijk Bestuur een moeilijke periode. In 1793 begonnen er verschillende Europese oorlogen en naderden in de Zuidelijke Nederlanden de Franse legers onze grenzen. Op zee werd de scheepvaart voor koopvaardij en visserij gevaarlijk en tenslotte onmogelijk. Het gevolg hiervan was armoede, waardoor de ontevredenheid en onrust onder de bevol king der Republiek toenamen. Dit blijkt uit de vele placaten, waarschuwingen, ordonnanties, publicaties en brieven, die de wankele regering - mede aan ons dorp - verstuurde. In de jaren 1790 - 1795 waren dit ongeveer 70 genoteerde stukken, waarvan hier een kleine samenvatting: over de 100e en 200e penning, de kwartaalheffing van de 25e penning, de achterstallige verponding (belasting), valsmunterij, over het vernieuwen van de eed en de eed van trouw aan de erfprins en het erfstadhouderlijk bestuur, de uitvoer van paarden naar Frankrijk, over inkomende vreemdelingen en tegen Franse vreemdelingen, over werving of lichting van krijgs- en scheepsvolk, over bootgesellen en deserteurs, het verbod om zonder paspoort in of uit (het dorp of district) te gaan, over het oproepen ten wapen van de ingezetenen of andere (tijdelijke) inwoners. Deze laatste brief was gedateerd 7-1-1795. Korte tijd later stond de bevolking van Holland op tegen het wettige gezag. Op 19 december 1794 kwam het bericht dat prins Willem V, de erfstadhouder, door de Staten Generaal was afgezet. Een maand later kwam het bericht dat de prins, wijkend voor het gevaar van de naderende Franse legers, op 18 januari 1795 naar Engeland was gevlucht. De Hollandse bevolking leefde in een roes van vrijheid en revolutie. Na de proclamatie van het nieuwe Staatsbestuur om burgercommissies te benoemen, werd op 2 februari 1795 de Akersloter burgervergadering gehouden. Alle inwoners kregen hiervan bericht. Ter beveiliging van het volk en voor het volk werden de oude schutterijen vervangen door een "Gewapende Burgerwacht", waarover een bestuur kwam te staan, met de naam Krijgsraad. In het najaar van 1795 was de gewapende burgerwacht in Akersloot een feit. In het dorp Akersloot gaven 55 mannen zich op, in De Woude 4, in De Stierop 2 en in De Starnmeer 14. Op 14 december 1795 stuurde Lourens Veer de naamlijst van de Akersloter kandidaten op en verklaarde namens het Gemeente Bestuur dat de wapenen die men hoopte te ontvangen, aan deze personen wel zijn toevertrouwd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 29