Het orgel komt naar Akersloot. Blijkens een tweede inscriptie in dezelfde pijp werd het orgel in 1877 in de kerk van Akersloot geplaatst. Tot die tijd werd de gemeentezang geleid door de voorzanger. Opmerkelijk is dat pas 40 jaar na de bouw van het huidige kerkje het een orgel kreeg. Het notulenboek van de kerkeraad (1803-1843) tekent aan, dat op de 7e Augustus 1836 voor het laatst in de oude kerk een godsdienstoefening werd gehouden en "gedurende de tijd van de sloping der oude en opbouwing der nieuwe kerk werd gepredikt in een vertrek van het schoolhuis". Het nieuwe kerkje, zoals wij dit kennen, werd op 8 October 1837 "plegtig tot Godsdienstig gebruik ingeweid". N. Kroone, die toen voorzanger en tevens koster was, verdiende met deze kerkelijke functies 69,- per jaar In de jaren '70 van de vorige eeuw ontstond de behoefte om in de dorpskerken van deze streek een kerkorgel te bouwen om de gemeentezang beter te kunnen begeleiden. In de dorpskerk van Uitgeest werd in 1869 een orgel door Pieter Flaes gebouwd, in Limmen kreeg de Hervormde kerk een orgel van dezelfde bouwer in 1876. In Akersloot bewandelde men dus een andere weg. Daar werd in 1877 besloten een bestaand orgel uit Egmond aan te kopen. Het werd geplaatst door T. Velderman voor de somma van 1300,-- en op Hemelvaartsdag, 10 Mei 1877, in gebruik genomen. Achteraf is dit een gelukkig besluit geweest omdat men daardoor in het bezit is gekomen van een zeer waardevol 18e-eeuws instrument. De eerste organist was de heer J. Hoornstra, die in Maart van dat jaar van Haarlem metterwoon te Akersloot was gekomen en behalve tot organist tevens tot kerkelijk ontvanger werd benoemd. Voor beide functies in het kerkelijk leven ontving hij een wedde van 110,-- 's jaars, waarvan 80,-- voor het organistschap. Vergeleken met de huidige vergoeding een vorstelijk bedrag. Er werd ook een orgeltrapper aangesteld tegen een vergoeding van 10,— per jaar. De notulen van de kerkvoogdij-vergadering van 4 Mei 1877 vermelden dat bij gelegenheid van de inwijding van het orgel op Hemelvaartsdag de plaatsen op de gaanderij tegen 10 cents per plaats bezet konden worden. Het orgel bleef tot de eeuwwisseling in onderhoud bij Velderman, daarna bij de bekende firma Spanjaard. In 1927 kwam het onder hoede van Flentrop in Zaandam tot 1949. In het jaar 1939 kreeg het orgel een elektrische wind- voorziening, zodat de orgeltrapper overbodig werd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 25