Het orgel in de Hervormde Kerk. In het jaar 1971 werden de Hervormde gemeentes van Akersloot en Uitgeest samengevoegd, terwijl een jaar later de Hervormd-Gereformeerde Federatie Uitgeest-Akersloot tot stand kwam. Inmiddels was een restauratie-commissie benoemd met als taak te komen met voorstellen voor een grondige herstelling en tegelijk funktionele vernieuwing van de oude kerk van Uitgeest. Door de samenvoeging van de kerkelijke gemeentes van Akersloot en Uitgeest werd de restauratie-commissie tevens betrokken bij de sinds 1968 bestaande plannen om het prachtige laat-18e-eeuwse orgel in de kerk van Akersloot te herstellen. Hoewel de tijd van overheidssubsidie reeds was verlopen, bleek de kerkvoogdij overtuigd van de noodzaak hiervan. Omdat de totale kosten het, voor die tijd overigens forse, bedrag van 25.000,-- niet te boven gingen, werd besloten tot restauratie op basis van voorfinanciering. In september 1972 werd aan Flentrop Orgelbouw NV opdracht gegeven het werk uit te voeren. De overdracht van het gerestaureerde orgel aan de kerkvoogdij geschiedde op vrijdag 12 januari 1973. Bij die gelegenheid werd door de adviseur, wijlen de heer Klaas Bolt, organist van de Grote of Sint Bavokerk te Haarlem, een demonstratie op het instrument gegeven, waarna het met een concertje door de organist Breukelaar weer in gebruik werd genomen. Bouwer en bouwjaar onzeker. Ondanks zorgvuldig onderzoek, ook door een vorig adviseur Lambert Erné, is de naam van de bouwer en bouwjaar niet geheel duidelijk geworden. Blijkens een aantekening in het dossier, is het instrument oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam en omstreeks 1800 gekocht door pastoor Glasbergen voor de R.K. kerk te Egmond. Op ons verzoek werd tijdens de restauratie gezocht naar een inscriptie op de frontpijpen. Het was destijds een gebruik om enkele gegevens omtrent de bouw vast te leggen. Inderdaad werd een dergelijke inscriptie gevonden. Op de grootste frontpijp, E, staat het volgende vermeld: "Deze pijp is de eerste in 't nieuwe orgel en daar in geplaatst door de pastoor der 3 Egmonden in 't jaar 1802 op den 23. July". In het archief van de R.K. parochie te Egmond-Binnen werden kwitanties en aantekeningen aangetroffen betreffende de bouw van een nieuw orgel in 1792. Daarin komt meermalen de naam Deitenbach voor. Mogelijk is dit de naam van de bouwer, alhoewel duister blijft waarom dan 10 jaar met de opbouw werd gewacht. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1992 | | pagina 24