Conclusie 3000 Jaar geleden, toen de strandwallen nog aan het groeien waren (de strandwalvorming heeft plaats gevonden van 3000 voor Chr. tot 1000 jaar na Chr.) hebben mensen uit de late bronstijd hier gewoond. Vergelijkende vondsten zijn gedaan op andere strandwallen in Noord-Holland. Een zeer aansprekend voorbeeld hiervan vind ik de vondsten van de heer H.J. Calkoen te Driehuis in 19592. Fig. 11.5, 11.7 en 11.0 doen mij sterk aan het Akerslootmateriaal denken. Opvallend is dat in de 50er jaren deze vondsten veel jonger gedateerd werden. Langzamerhand kwam men tot een steeds vroegere datum. Ook de vondsten van de heer A. Schermer op het strand bij Schoorl3 en het onderzoek in Westfriesland door drs R.W. Brandt4 vertonen parallellen maar niet zo duidelijk. Het is jammer dat het bij de vondst van deze stortplaats is gebleven. In ieder geval is er weer een plekje op de landkaart bijgekomen met late bronstijdbewoning. Ik wil de volgende mensen bedanken voor hun medewerking en medeleven bij dit onderzoek. De heer en mevrouw Van Wijhe, eigenaars van het perceel Breedelaan 4, voor hun toestemming tot graven en hun verzorging met koffie voor al de gravers. De familie C. Trouw, Buurtweg 3, om dezelfde reden, al mocht het tot onze spijt minder lang duren. De heren S. Jager en C. Alders voor hun bemoeienissen en hulp, en R.M. van Heeringen voor zijn aanwijzingen en tekeningen. C.J. van Roon Noten: 1. Mondelinge mededeling door drs W. Bosman, Santpoort. 2. Calkoen 1961 3. Schermer 1964. 4. Brandt 1980.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 7