Afslag Maandag 16 Maart, voormiddags 11 uren, in het koffiehuis van C. Kramer, Waagplein, Alkmaar. 15 Mrt.: Belangrijk Boelhuis op Woensdag 15 April 1891, des morgens te half negen, ten sterfhuize van den heer J.Pz. Kaptein jr., aan den Kanaaldijk te Akersloot, van: 28 Koeien, 8 Pinken, 2 Paarden, 27 Schapen, een Jachtwagen, een Tilbury, twee Boerenwagens, een driewielige Kar, een Arreslede, Hooi-, Boeren- en Bouwgereedschappen, Goud- en Zilverwerk, Meubelen, Bedden, Huisraad enz. Op de plaats is gelegenheid om uit te spannen. De Notaris J. van Leeuwen 30 Aug.: Openbare Verkooping. Te Akersloot, ten overstaan van den Notaris W.F.G.L. Gouwe, op Woensdag 7 October 1891 bij opbod en op Woensdag 14 dier maand, bij afslag en combinaties, telkens voormiddags 10 uur, in de herberg van den heer C. Dekker, van: twee uitmuntende boerenplaatsen en een renteniershuisje in de gemeente Akersloot, samen groot 42 bunders, 45 roeden, 4 ellen. Eigendom der erfgenamen van mejuffrouw Grietje van Dijk, vroeger weduwe van den heer Jan Sinnige, later van den heer Willem Schie. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris Gouwe, aan de Koorstraat te Alkmaar. 11 Nov.: In den avond van 6 werd tusschen Westgraftdijk en Akersloot, eene met grint geladen schuit door eene veeboot aangevaren, met het gevolg, dat de schuit aan de achterzijde geheel verbrijzeld werd en onmiddellijk zonk, bijna midden in het Noordhollandsch Kanaal. De schipper en zijn gezin konden slechts met moeite worden gered. Boven het dek van de schuit staat ongeveer 4 el water; alleen de mast steekt uit. 13 Nov.: Ganzen. Sedert ruim 14 dagen bevinden zich op het land van J. Groot, landman in de Starnmeer, gemeente Akersloot, 10 of 12 ganzen, waarvan de eigenaar onbekend is. De rechthebbende kan die tegen betaling der onkosten terugbekomen. De Burgemeester van Akersloot, J. Hennes 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 40