Uit de Alcmaarsche Courant van 1891 8 Feb.: Na bekomen rechterlijke machtiging zullen in het koffiehuis van den heer C. Kramer, aan het Waagplein te Alkmaar, bij opbod, op Maandag 9 Maart, bij afslag, op Maandag 16 Maart 1891, telkens des vóórmiddags te 11 uren, ten overstaan van den Notaris J. van Leeuwen, in het openbaar worden verkocht: de zeer gunstig bekende kapitale boerenplaats, genaamd "Lamoor", gelegen nabij het Noordhollands Kanaal te Akersloot; alsmede verschillende daartoe behoorende percelen uitmuntend Weiland en Bouwland, samen groot 25 HA, 57 A, 33 CA. Het Weiland, gelegen in de Oosterzijpolder te Heiloo, groot 3HA, 76A. Het Weiland genaamd "Het Vermaat" te Velsen, groot 1 HA, 8A en 60 CA en een sterk en goed onderhouden Huis met Erf en Schuur, aan den Kanaaldijk nabij het pontveer te Akersloot, thans bewoond door twee gezinnen. De eerste drie perceelen behooren tot de nalatenschap van wijlen den Heer J.Pz. Kaptein jr.het laatste perceel behoort aan den Heer J. de Boer. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris van Leeuwen, aan de Brillesteeg te Alkmaar. 11 Mrt.: Veiling van vaste goederen 9 Maart 1891 door den Notaris van Leeuwen, Gemeente Akersloot: De Plaats, boet, erf en tuin op 3.000,- De duizend Roe 3.210,- De Overtuin tf 500,-- De Haverbandjes 215,- De Kossenweid tt 920,- Het Bouwland 830,- De Molenweid it 2.020,-- Het Limmerstukje 1.325,- De Varkensweid tt 1.660,- Hét woonhuis nabij het Schouw 1.200,- De groote Weid tt 9.625,- Het Tuintje 110,— Het lage stuk tt 2.525,- Het Weiland (gemeente Heiloo) 3.670,-- Het Marktveld tt 3.250,- Het Grasland (gemeente Velsen) 500,- De Krocht tt 2.850,- Het Grasland (gemeente Velsen) 700,- De vier Morgen tt 6.250,- 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 39