De secretaris heeft zich dan ook veroorloofd van deze vergadering geen notulen op te maken, om de opmerkingen aan sommige adressen gericht, te niet te doen. Een wijs besluit, in de kleine gemeenschap van ons dorp kende men elkaar bij naam en de gemaakte opmerkingen konden op de bestaande verhoudingen voor lange tijd een schadelijke uitwerking hebben. De tijden bleven slecht tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Daarna kwam door herstel van de export weer verbetering in de toestand. De telers gingen zich ook meer toeleggen op de teelt van lelies. Het was vooral de Japanse Lilium Speciosum die de telers geld opleverde. Ons dorp genoot door deze teelt bekendheid tot ver over de grens, tot zelfs in Japan. Er kwamen echter weer donkere wolken aan de horizon. De dertiger jaren kenmerkten zich door de grote wereldcrisis. De recessie op de geldmarkt maakte de nederlandse gulden te duur en daardoor nam de koopkracht in het buitenland sterk af. De armoede drukte zwaar op de samenleving. In de bollenwereld zocht men naar een oplossing. Het was algemeen bekend dat de bolproduktie te hoog was. Daardoor ontstonden grote overschotten. Via de afdeling werden voorstellen aan de telers gedaan. Eerst dacht men aan een surplusfonds. Dat wil zeggen, de overschotten via een vergoeding in te nemen. Een voorstel in die richting, gedaan aan de regering, werd niet gehonoreerd. Het vak moest zelf voor een oplossing zorgen. Men kwam tot een sanering van de bollenteelt door van de narcissen, de tulpen en de hyacinten de halve partijen te vernietigen. De emoties laaiden hoog op. De met zoveel zorg geteelde bollen "om niet" te vernietigen stuitte iedere rechtgeaarde teler tegen de borst. In de vergadering van de afdeling Akersloot werd het eerst behandelde voorstel verworpen, doch men kon het tij niet keren. Zo kwam het dat ook de telers van Akersloot met wagens en karren naar de Uiterdijk trokken om hun bollen te dumpen in de moerassige oevers van het Alkmaarder Meer en het Dooie Gat. Voor de overgebleven bollen werd een teeltvergunning afgegeven. De bollenkramen waren gehalveerd en konden door deze maatregel niet meer uitgroeien tot weer een onverantwoorde oppervlakte. Ieder voorjaar werden de beteelde oppervlakten nagemeten; overtreders werden gestraft met geldboetes. Het ongenoegen over de sanering bleef lang nasmeulen. In de vergadering van 18 oktober 1944 was de verhouding nog 11 tegen en 14 voor de maatregel toen het op een stemming aankwam. Eind 1930 diende de Tweede Wereldoorlog zich aan. De leefomstandigheden werden nog slechter toen ons land door de Duitsers bezet werd. De bollenhandel stond op een zeer laag pitje. De export naar de door Duitsland bezette gebieden was zeer gering. De afdeling Akersloot ging door met vergaderen in deze donkere jaren. We lezen over de voorstellen, gedaan door het hoofdbestuur, die in de meeste gevallen niet door de leden werden aangenomen. De belangen voor De Zuid golden niet voor

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 13