Dorpsschandaaltje De kerkeraad rekende het vroeger tot zijn taak tucht uit te oefenen over de lidmaten. De ouderlingen en predikanten konden ongewenst gedrag corrigeren en bestraffen. Dat gebeurde door middel van waarschuwingen, uitsluiting van het avondmaal (censuur), openbaarmaking van de zonden met of zonder naam (voorstelling) en ten slotte door uitstoting (afsnijding). Deze procedures werden zorgvuldig door de secretaris in de notulen vastgelegd. Daardoor kunnen wij nu lezen over een reeks incidenten zoals schelden, vechten, roddelarij enz. Dit alles opgeschreven met naam en toenaam van de betrokkenen zoals hieronder blijkt. Aantekeningen inzake de kerkelijke vergadering van 14 dec. 1806. C.J. Blokker zegt niet met haat aan 't Avondmaal te kunnen aanzitten. Antje Roukema had hem bij 't broodventen langs de weg belasterd, oneerlijke daden met zijn dienstmaagd Jannetje gepleegd te hebben. Getuigen zouden nu aan een commissie, predikant en Jan Gootjes, die Antje Roukema aanstonds zouden aanspreken de waarheid getuigen. Antje Roukema ontkentC.J. Blokker wil nu getuigen aanbrengen. Broeder C. Blokker deelt mee dat Jannetje hem en zijn huisvrouw bij haar vertrek naar Groot Schermer heeft gezegd, dat Aldert Nollen de dienstknecht van Klaas Stadegaart op Boekei, met wie zij geruime tijd geleden verkering had, met haar oneerlijkheden had gepleegd. Jannetje wou Aldert Nollen daarvan overtuigen maar zij vordert niet, daar hij onder ede bevestigd nimmer met haar iets dergelijks gepleegd te hebben. Zij had gezwegen omdat zij vreesde weg te moeten naar een behoeftige moeder. Aldert, die voor de laatste bediening des avondmaals belijdenis des levens had gedaan, moest nu door de ouderling Dirk Stadegaart worden opgehaald. Aldert moest dezelfden avond om 7 uur bij den Predikant komen. Aldert moest toen juist bij den Schout komen en had daar openhartig bekend. De heer Veer had ze dit dadelijk laten weten. Aldert werd aangezegd om voor ditmaal zich van het Avondmaal te onthouden. Getuigen van C. Blokker, dat Antje Roukema gelasterd heeft waren: Gerbrand Dirkzn en Leisbeth Kraak, deze echtelieden worden ter vergadering ondervraagd. C. Blokker wordt weer binnengeroepen en het antwoord van getuigen wordt voorgelezen.... die niets zeggen. C. Blokker zegt nu met oneerlijke luiden te doen te hebben gehad omdat zij hem zelf wel iets anders hadden gezegd. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 38