Bedelbrief uit 1828 Uit onderstaand stuk (Nieuw Stadsarchief Alkmaar nr 319) blijkt dat een brandverzekering in die tijd nog niet bestond. Het verzoek van het gemeentebestuur van Akersloot om in Alkmaar te mogen collecteren was geen uitzondering. Dit werd ook door omliggende gemeenten gedaan. De reden dat in een stad gecollecteerd werd is waarschijnlijk het grote aantal inwoners, waardoor er meer geld opgehaald werd. Aan den Ed. Achtb. Heer Burgemeester 27-9-1828 der Stad Alkmaar Ambachtsheer van Akersloot Wij hebben de eer U Ed. Achtbare kennis te geven, dat gister den 26 dezer maand, in het huis van Derk Burger landman alhier, brand ontstaan zijnde, hetgeen in weinig tijd geheel in de asch is gelegd - dat ook het daar nevenstaande huis van Pieter Klaaszn Admiraal bij die gelegenheid vuur gevat hebbende bijna even spoedig geheel is afgebrand, zonder dat het mogelijk is geweest, daaruit iets van eenig aanbelang te redden - door welk ongeval de voormelde Pieter Klaaszn Admiraal met en benevens Jan Wilbrink (welke een gedeelte van dit huis bewoonde) in de grootste armoede zijn gedompeld en met hunne vrouwen en kinderen een getal van elf personen uitmakend (het huishouden van Derk Burger daar onder niet begrepen) ten eenenmale van alles zijn ontbloot, weshalve wij de vrijheid neemen dezelve aan Uwe Achtbare protectie aan te beveelen, met nedrig verzoek dat Uwe Achtbare de goedheid gelieve te hebben aan den meergemelden Pieter Klaaszn Admiraal het doen eener collecte binnen de Stad Alkmaar en desselfs i\xnad\cüe,(rechts gebied) goedgunstig toetestaan, ten einde het pro\enue(opbrengst) te doen strekken tot het wederopbouwen van zijner woning. Het Gemeente Bestuur van Akersloot Uit naam van dezelve Joh. Schoehuizen secr. 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 35