aanzien een naam kreeg van vroeg opstaan, waarvan ik zelf nooit iets begrepen heb. Evenwel door en om dit alles, werdt het schoollokaal de helft vergroot en ik had ruim 50 kinderen te onderwijzen. Kinderen der gemeente Akersloot, Heilo en Alkmaar. Dit ging in geregelde orde zoo voort tot de wet op het openbaar lager onderwijs van 1857 in werking kwam. Die wet kende mij een onderwijzerswoning, tuin en 400 gulden tractement toe, en ik behield mijn subsidie. Die wet verbood de gecombineerde scholen en iedere gemeente moest over de eigen scholen dirigeeren, dus geen j> buitenkinderen werden meer geduld, dan wel met goedvinden. Ik wist met een wit praatje alles te behouden. Zoo het voor de in werking treden der Wet was, en onderwees weer ruim 50 kinderen. Maar, maar! Ik moest voor die vooruitgang in geld neutraalder worden, evenwel daar spelde ik een mouw aan, want de schoolopziender was hiervan zelf geen vriend. Dit ging zo voort tot 1864. Toen huwde ik en daar ik tot dusver nog geen gebruik gemaakt had, van wat de wet mij toekende, zoo kreeg ik op de eerste aanvrage een flinke nieuwe onderwijzerswoning en tuin. Eenige jaren ging dit naar wensch, maar daar krijgt het Gemeentebestuur van Akersloot het in den zin, mij over te plaatsen in de school te Akersloot voor 2e meester, doch dit werdt door het Hoogere Schooltoezicht verijdelt, omdat de school mogt niet worden opgeheven, dus alles behield de oude koers tot de wet van 1878. Nu moet er weer uit een ander vaatje getapt worden. Ik werd gesteld op 700 gulden tractement, vrij wonen en tuin, mijn subsidie vervallen, natuurlijk moeten ik en mijn onderwijs nog neutraalder worden, hier maak ik weer een mouw aan, dat elkeen tevreden is. Tot einde 1884, dat de Gemeente Raad van Akersloot besluit van vier scholen twee te maken. De school van Boekei werd opgeheven. Z.M. de Koning kende mij een pensioen toe van vierhonderd twee en veertig gulden en vijftig cents na een eervol ontslag van 36 jaren. Geschreven den 30 Maart 1889 te Boekei gemeente Akersloot. J. Hoogeboom Dzn. Gepensioneerd hoofdonderwijzer te Boekei, te Akersloot 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1991 | | pagina 17