r^r Ten leste is geaccordeert dat de bevrachters op het voorzegde schip sullen moeten leggen ses stucken (kanonnen) met haer toebehoren tot haren costen. Ende voorts het selve monteren met amonutie van oorlooge als nae behooren. Verbindende de voornoemde comparan ten tot naercominge deses. Naementlijk de voornoemde bevrachters specialijk haer in te laden goederen ende coopman- schappen, ende schipper sijn te verdienen vrachtpenningen, sijn schip ende de gereedschappen vandien. Ende voorts generalijck noch te samen haer verder loonen ende vordere goederen. De selve stellende ten bedwangh van allen rechten en de rechteren. Aldus oprecht gedaen te Amsterdam ten presentie van Derck van der Groe ende Benjamin Venckel als getuygen hier toe versocht. Cornelis Aerjans Cruienaer Pieter van Lutsen Isaac Hochepied junior B. Venckel D. v.d. Groe Quod Attestorrogatien A. Lock Notaris Publyq v^v - - 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 40