Ende alsoo geladen wesende sal de schipper daermede metten eersten van desen steede seylen nae Texsel ende voorts mette eerste goede comparant uyt het Exsel voorzegt seylen ende recht door loopen nae Archangel in Ruslandt. Alwaer gearriveert wesende de schipper de bevrachters, ofte commies, te wille sal moeten leggen; tot dat de vlooten daer al op wachte omme in deselve tijd sijne inhebbende goederen te lossen. En wederom in te nemen soodanige waeren ende coopmanschappen als de bevrachters, ofte commies, sullen gelieven te scheepen totte volle ende bequame ladinge vandien toe. (Deze regel is niet te lezen) Ende sal de schipper en sijn bootsvolck gehouden wesen (Ook deze regel is niet te lezen) ende te laden. Ende dienvolgende de selve goeden van 't schip aen landt voeren ende wederom 't goed van 't landt aen 't schip brengen ende dat soodra ende menichmale als de bevrachters ofte commies gelieven sullen. Ende bij aldien eenige brant tot Archangel mochte comen te ontstaan -'t welck Godt verhoede- soo sal de schipper en sijn bootsvolck gehouden sijn de bevrachters ofte commies te assisteren ende behulpels hant te bieden, uitsalveren (redden) ende bergen van de goederen die aldaer van de bevrachters ofte commies sullen wesen. Ende dat met sulcken vlijt ende ijver als of het hem schipper ende sijne rechts eijgen goet was. Ende 't gemelte schip in voegen als vooren weder geladen sijnde, sal de schipper daer mede als dan van Archangel met deselve weder seylen en keeren nae dese stede Amsterdam. Ende alhier gearriveert wesende ende sijn inhebbende goeden wel geconditioneert ende getrouwelijk gelost ende gelevert hebbende aen de voornoemde bevrachters ofte commies; sullen deselve bevrachters als dan, ende eerder niet, gehouden sijn gelijk sij doen bij desen. Beloven aen de voornoemde schipper voor sijn verdiende vracht te betalen bij de hoop voor de geheele reyse de somma van vier duysent een hondert en 't negentich gld. ende bovendien aan de schipper verlenen een caplaecken tot haerlieden discretie. Voorts averie (schade) ende pilotagie (loodsgeld) na de costuyme (gewoonte, oude rechten) van de zee. Verders is wel expresselijk bedongen dat de schipper soo int gaan als keeren, niet sal vermogen eenige brieven, goet, ofte geit van yemant mede te nemen, ofte passagiers over te voeren dan met expres consent en de believen van de bevrachters ofte commies op peene (straf) van alles in der coste schade ende intressen bij de bevrachters daardoor te lijden aan hem schipper ende sijne goederen te verhaelen. Ende sal de schipper gehouden wesen van alle de goederen die hij loosen (uitladend) als in wesen (nu volgen twee onleesbare regels) als mede ten huysen van de bevrachters te bestellen of te doen bestellen alle de brieven die hij sal connen mede te brengen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 39