In eerste instantie is een waterschap verantwoordelijk voor een goed beheer van het waterpeil. Dit moet op een zo economisch mogelijk verant woorde wijze worden uitge voerd, opdat de kosten die zij de bewoners van dat gebied als polderlasten in rekening moet brengen, zo laag moge lijk zijn. Om die reden wil Het Lange Rond het gemaal niet in eigendom houden. Niet alleen bij onze vereni ging is er aandacht voor het gemaal. In de afgelopen jaren heeft het Bureau Cultuur, sectie Monumentenzorg, van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland een onderzoek gedaan naar kenmerkende elementen van de water beheersing in Noord-Holland, waaronder met name sluizen, gemalen en overblijfselen van het seinstelsel. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland hecht zoveel waarde aan deze objecten, omdat ze zo'n grote rol gespeeld hebben in de huidige verschijningsvorm van onze provincie. De geschiedenis van de ontwikkeling op waterstaatkundig gebied en de beheersing van de waterhuishouding is zichtbaar aanwezig in deze monumenten. 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 34