Het gemaal "Limmen" Ofschoon de gevelsteen met de naam "Limmen" niet direkt associaties oproept met Akersloot, staat het gemaal aan de Sluisweg wel degelijk op het grondgebied van de gemeente Akersloot. Tezamen met de Noordermolen verzorgde het tot voor kort de bemaling van de Groot-Limmerpolder. Velen van u zullen het gebouw vanaf de Geesterweg hebben zien staan, doch weinigen zullen de moeite hebben genomen om het eens van de andere kant te bekijken. Nu is dat niet zo verwonderlijk want het gebouw nodigt daartoe niet bepaald uit omdat het zijn mooiste kant van de Geesterweg heeft afgekeerd. Bij de bouw van het gemaal in 1879 was de Geesterweg er nog niet en liep de verbindingsroute tussen Akersloot en Uitgeest via de Sluisweg en Klein Dorregeest. De fraaie voorkant van het gebouw staat daarom naar die weg toegekeerd. Is dit gebouw nu zo bijzonder? Zo op het eerste gezicht niet. Er zijn fraaiere staaltjes van architectuur denkbaar. Toch willen we dit gemaal, dus niet alleen het gebouw maar ook het interieur, onder uw aandacht brengen en wel omdat de rol van dit gemaal binnenkort uitgespeeld is. Moderne computergestuurde gemalen nemen de rol van het oude gemaal en de Noordermolen over. Naast het oude gemaal ziet u reeds zo'n modern exemplaar staan. In het verleden is het vaak gebeurd dat een werktuig, en zo mogen we dit gemaal toch wel noemen, afgestoten werd als het niet meer nodig was. Dit betekende meestal sloop van het object of een langzaam verval. Jaren geleden heeft het bestuur van de vereniging "Oud-Akersloot" reeds kennis genomen van de plannen om het gemaal te zijner tijd buiten werking te stellen. Omdat een van de doelstellingen van de vereniging is om historisch belangrijke objecten binnen de gemeentegrenzen voor sloop en verval te behoeden, heeft het bestuur de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van het gemaal steeds op de voet gevolgd. We hebben onder andere kontakt gezocht met de huidige eigenaar van het gemaal, het waterschap Het Lange Rond. Ook het bestuur van Het Lange Rond is van mening dat het gemaal behouden moet blijven, maar stelt wel dat het beheren en onderhouden van monumenten niet tot de primaire taak van een waterschap behoren. 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 32