Ton Vermeulen Het hoogste aantal schippers telde Akersloot vanaf de jaren 80 van de 16de eeuw tot ca. 1625. Dit viel samen met een sterke groei van het aantal inwoners. Misschien was wel een kwart van de beroepsbevolking of meer werkzaam op zee. Door een sterke afname van het aantal Akersloter schippers op de Oostzeevaart, nam het totaal aantal schippers in de twintiger jaren van de 17de eeuw af. Een periode van aanpassing volgde en na het midden van deze eeuw waren de schippers overgeschakeld op andere vaarten. Een zekere specialisatie ontstond in de vaart op Archangel. Het aantal schippers nam toe, maar niet voor lang. Het keerpunt viel samen met een ommekeer in de bevolkingsontwikkeling. Tussen 1640 en 1665 telde Akersloot het hoogste aantal inwoners binnen haar grenzen. Daarna nam het aantal af, terwijl na 1661/65 ook de hoeveelheid schippers verminderde. Het aantal schippers werd niet alleen kleiner door een afname van de bevolking maar ook door concurrentie van Friese schippers, die lagere lonen accepteerden en het wegtrekken van schippersfamilies naar met name Zaandam en Amsterdam, waar de schipper een beter contact had met zijn bevrachters. In de 18de eeuw versnelde de daling van het inwonertal en de laatste zeevarende schipper verdween in 1731 uit het zilte nat. De schippers waren over het algemeen niet onvermogend en de verponding duidt aan, dat een deel van de schippers zich boven een gemiddeld niveau bevond. De grootte van het kapitaal hing af van de reizen die een schipper had gemaakt. Hoe groter de risico's, hoe groter het schip en hoe langer de reis, des te beter verdiende zo'n persoon. Het kapitaal kon vergroot worden door zelf koopman te worden en door te investeren in scheepsparten en/of land. Het merendeel van de schippers was katholiek, wat de getalsverhouding katholiek-hervormd in het dorp weerspiegelde. Ze woonden verspreid over de verschillende buurten, al waren de schippersfamilies vaak aan elkaar verwant. De zeevarende schippers drukten vooral in de 16de en de 17de eeuw een stempel op het dorpsleven, van wie bijna een kwart als personen met vermogen en/of aanzien zitting hadden in het dorpsbestuur. Maar de schippers verdwenen in de 18de eeuw. Akersloot was geen zeevarend dorp meer. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 18