1702 - 1717 Mr Codijn. Hij wordt vermeld in het Kath. Armenboek op 6-12-1702: aan Dr Codijn voor Guurt Hopmans en haar man voor medicamenten 19:16:0. Hij blijft hier zijn praktijk uitoefenen zonder op te vallen. 1707 - 1717 Mr Claes Helderman. Op 12-9-1707 verschijnt hij op een buerreghtdagh. Hij heeft een kleine schuldvordering. Samen met president Schepen Simon Jansz Wildeboer had hij aan jachtschipper Adriaen Willemse opdracht gegeven om een vette koe voor hen te kopen. De jachtschipper kweet zich van zijn taak. Hij kocht een koe van Christiaen Heyndricksz. Deze kwam echter naderhand nog met een vordering van ƒ14:6:10. Ter compensatie van het bedrag werd hem een stuk vlees aangeboden en dat moest weer verrekend worden met Simon Jansz, de opdrachtgever. Mr Claes was jarenlang een ingezetene van Akersloot. Hij bracht het in 1714 tot president Schepen. Zijn zuster Katharina was gehuwd met Claas Blokker, die in geval van nood de taak van dokter overnam. 1717 - Abraham Hoogtwout. Anno 1717 vestigde deze zich op Boekei zonder de vereiste certificatie of authentieke brieven van plaats van herkomst getoond te hebben en zonder machtiging van schout Koster. Hij was een kwakzalver en werd Mr Abraham genoemd. Twee jaar lang weet hij zich te handhaven door niet te verschijnen voor Schout en Schepen. Telkens als hij verzocht werd zijn brieven van herkomst te tonen en zijn aanwezigheid te verklaren, beloofde hij zich te zullen verschonen, maar kwam zijn belofte niet na. Na een viertal vergeefse zittingen van de Schepenen werd tenslotte een commissie aangesteld om de zaak definitief af te handelen. Aangesteld werden de regerende Schepen Abraham Bantjes, schoolmeester Jan Nierop en de wedersijtspractisijns, Mr Claes Helderman en Mr Codijn, de beide wettige heelmeesters. Maar ondanks de commissie is kwakzalver Abraham in december 1717 nog steeds op Boekei. Dan wordt tegen hem door schoolvoogden van Boekei een proces aangespannen. Hij is aan de Boekeler school twee jaar schoolgeld, ad 53 stuivers, schuldig. Waarschijnlijk is hij onverwachts vertrokken zoals hij ook gekomen is. (wordt vervolgd) 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 6