1697 - 1697 Mr Dirck Kloock. Schipper Jacob Jansz Bol wilde met zijn vrouw van Akersloot wegvaren, maar er stond nog een rekening voor hem open bij Mr. Dirck Kloock. Mr Dirck Kloock, buurman alhier op vlotveerdigh reght contra Aghie Jansd, huysvrou van Jacob Jansz Bol, gedaegdesse. Den eyser segt en is waer, dat hij eyser ten versoecke van den gedaegdesse en des selfs man heeft beginnen te meesteren aen des gedaeghdesses suster haer hooft omtrent 3 weke vor ma ij 1696 en daer in gecontinueert tot omtrent febr. 1697 en concludeert tot voldoeninge van geleverde medicamente en gedaene moeyte tot een somme van vijff en twintigh giddens met de costen De zaak werd tenslotte voor ƒ10,-,-- afgedaan. 1697 - ±1698 Mr Matseu (Mattheus), surgijn. Mr Matseu, surgijn alhier, was inwoner van ons dorp. Zijn naam werd later door de dorpssecretaris veranderd in Mr Mattheus. Deze man was of van gegoede huize of een goed diplomaat. Het volgende geval deed zich voor: In de huishouding van Klaas Sijmonsz had hij gepraktiseerd. De onkosten bedroegen ƒ4:9:0. Het is mogelijk dat de dokter de situatie goed ingeschat had. Hij schonk dit bedrag aan de gereformeerde armen. Maar Klaas wilde of kon niet betalen. Toen kwam diaken Aldert Everts Backer in actie. Zich van zijn ambt en taak bewust, bracht hij de zaak voor de Schepenbanck, waar zij tot volledig accoord kwamen. 1698 - 1699 Mr Marte Klaese Bonefaes. Over hem is weinig bekend. Twee van zijn kinderen zijn in Akersloot geboren. Met hem komen we aan het einde van de Gouden Eeuw.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 5