kosten. Nadere informatiën te bekomen bij den eigenaar Jan Admiraal te Akersloot en ten kantore van den heer Mr. A.M. de Lange, advocaat en procureur, te Alkmaar aan de Breedstraat, en voornoemde Notaris te Uitgeest. 4 okt: Te Akersloot werd den 1 (oktober red.) de nieuw r.c. bijzondere school met eenige feestelijkheid ingewijd. Nadat de leerlingen eenige liederen hadden gezongen, werden zij op ververschingen onthaald. 27 okt: Ten gevolge van het openen eener r.c. bijzondere school te Akersloot, waarvan reeds door 88 leerlingen gebruik wordt gemaakt, is het aantal leerlingen op de openbare lagere school aldaar tot 78 gedaald. Met het oog hierop heeft de gemeenteraad een der onderwijzers, den heer Bouman, en de tijdelijke aangestelde mej. Dunnenwold, eervol ontslagen met ingang van 1 Jan. e.k. 1 nov: Door den gemeenteraad van Akersloot is gunstig beschikt op een adres, door verscheidene ingezetenen ingezonden, verzoekende op zijn besluit, in plaats van een geneesheer eene vroedvrouw aan te stellen, terug te komen. Reeds is eene oproeping voor de vacante betrekking van geneesheer gedaan. 1 dec: De heer Dr. Van Zelm heeft zijne benoeming tot geneesheer te Akersloot aangenomen. 20 dec: Aan de Openbare School in het dorp Akersloot wordt eene onderwijzeres gevraagd voor de nuttige handwerken voor meisjes, op eene jaarwedde van 150.—. Men adresseere zich met franco brieven aan den ondergeteekende, vóór of op de 26 dezer. Akersloot, 18 December 1889 De Burgemeester J.v.d. Oord 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 40