Er werd een Schepenbanckbijeenkomst over de verloren weddenschap gehouden. Op 8-6-1685 diende de zaak, maar ook hier verscheen de minderjarige Willem niet. De zaak werd verdaagd. De voogd van Willem, Pieter van der Velden,, verscheen om de zaak eens goed door te nemen. Op 14 juni werd dan veraccordeerd dat Willem de som van de weddenschap aan de armen moest geven ad ƒ27:16:8. Op 22 augustus 1685 voldeed zijn broer Louris Boet de schuld aan de Armenkas op 't reghthuys alhier. Mr Cornelis is omstreeks 1710 gestorven. Op Buerreghtdagh, 12-12-1710, komt de hiervoor genoemde Louris Boet en vordert van Dirk Stierp ƒ13:4:0 Spruytende ter sake van geleverde bieren, uytwijsende het schuldboeck van wijlen Mr Cornelis Balans, biersteecker. Dirk is eigenaar geworden van de tapperij en wordt voor de oude schuld aangesproken. Boet moet op de volgende rechtdag zijn rechten op dit boek aantonen. De gedaagde houdt recht van verweer. Mr Cornelis verdwijnt in de nevelen der eeuwen, zijn vrouw in armoede achterlatende. Haar naam komt nog enige jaren voor in het katholiek armenboek bij vermelding van ondersteuning. In de volgende periode passeren verschillende heelmeesters de revue. 1696 -Mr Wulhelmus, surgijn. Waarschijnlijk komt deze van Uitgeest. Hij krijgt het aan de stok met schepen Jan Pietersz Schilpcooper. Deze en zijn echtgenote waren patiënten van hem. De surgijn had acht weken aan de knie van Jan Pietersz gedokterd. De echtgenote had een aksedent aan haar hand, waarvan zij de dokter niet vertelde dat dit al 10 jaar oud was. Na het "gedokter" moest de beurs getrokken worden, waarna voor de Schepenbanck een accoord bereikt werd op 12 oktober 1696. - 1697 Mr Coppenol surgyn, Marcenbinnen. Met de dokters kon men toen wel eens tot een accoord komen. Zo ook met Meester Coppenol surgyn tot Marcenbinnen. Hij heeft een vordering van ƒ28:--:-- bij Jan Jacobs backer, van aght en twintig gedaene verbandes te huijse van de gedaagde". Deze ontkent de vordering, maar ze komen toch voor ƒ10:--:-- overeen. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 4