Uit de Alcmaarsche Courant van 1889 13 jan: Te Akersloot geboren 56 kinderen, waaronder een paar tweelingen van elders wonende ouders; overleden 28 personen, een levenloos geboren aangegeven; getrouwd 14 paren. De bevolking bedroeg op 31 December 1888 1657, zich naar onderscheidene godsdienstige gezindten verdeelende als volgt: 850 herv; 765 r.kath., 2 luth.; 36 doopsgez.; 2 o.roomsche; 2 israël. 15 febr: Te Akersloot worden pogingen gedaan tot oprichting eener r.c. bijzondere school. 1 mrt: Den 23 des avonds is tusschen Uitgeest en Akersloot een oude watermolen afgebrand, welke voor graanberging gebruikt werd. De waarde der verbrande granen wordt op 6.000,-- begroot. 14 apr: De 15 April a.s. hopen onze geliefde ouders Jb. Hennes en Me. van der Oord hunne 12Vi jarige Echtvereniging te herdenken. Hunne dankbare zoon en dochter Auke en Marie Hinke 10 mei: Benoemd tot hoofd der te Akersloot op te richten r.c. school de heer J. Sernee, onderwijzer te Haarlem. 26 mei: Kermisbericht van Zuidschermer. Op Zondag 2 juni en Maandag 3 Juni prijsbiljarten. Dinsdag 4 Juni harddraverij, met paard en kar, van paarden toebehoorende aan Schermer ingezetenen en die nimmer een prijs gewonnen hebben. De paarden moeten om 2 uur bij na te melden kasteleins op stal zijn. Voor een goed orkest en goede verversingen zal zorg gedragen worden. Wed. J. Kok 2 jun: De gemeenteraad van Akersloot heeft den 29 aan Mej. J.C. Vermeer op haar verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres tegen 1 Juni a.s. en met ingang van 3 Juni in hare plaats tijdelijk als onderwijzeres aan de openbare school in het dorp benoemd Mej. G.C. Olij te Grootschermer. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 38