Zeelieden waren meestal alleen in de wintermaanden, van november tot en met februari, thuis. In dit seizoen bestond voor hen de enige mogelijkheid om te trouwen in hun eigen woonplaats. Tussen 1631 en 1645 werden in Akersloot 130 rooms-katholieke huwelijken gesloten. Ruim 66% van de paren trouwde van november tot en met februari. Dit duidt op een zekere verbondenheid met de zeevaart. Het aantal inwoners dat met de zeevaart was verbonden, was niet altijd even hoog. Tussen ca. 1590 en 1625 had Akersloot het grootste aantal schippers binnen haar grenzen, terwijl tegelijkertijd de bevolking sterk groeide. Het bovenvermelde percentage van 26,5% is van toepassing op deze periode, maar nam na 1625 af. Tegen het midden van de 17de eeuw herstelde het aantal schippers zich door de over schakeling op vaarten buiten de Oostzee. In het jaar 1625 woonden 22 schippers in Akersloot. Rond deze tijd lag de ommekeer in de bevol kingsgroei. Met 1500 inwoners en eenzelfde verhouding van vier zeelieden per schipper komt het percentage van de zeevarende bevolking nog tot 20%. Na 1661/65 daalde het aantal schippers sterker dan het inwonertal, tot in 1731 de laatste schipper van de zee verdween. Dit doet vermoeden, dat de afnemende beroepsbevolking eerst de varende beroepen afstootte. In de tweede helft van de 17de eeuw verdween het merendeel van de binnenschippers en de vissers. De lonen waren zo laag dat een beroep op het land aanlokkelijker was. Verdiende een matroos bij de koopvaardij in de eerste helft van de 17de eeuw tussen de ƒ130,- en ƒ190,- per jaar, een Amsterdamse arbeider ontving ruim ƒ200,- en een timmerman zelfs ƒ1,80 per werkdag. Alleen was de laatste in de wintermaanden vaak werkloos, terwijl een zeeman eventueel nog kon aanmonsteren op een schip dat naar het zuiden voer. Concurrentie met buitenlanders en Friezen, die lagere lonen accepteerden, stimuleerde de keuze voor een zeemansberoep niet. 26 Zeeman gekleed in wambuis en kniebroek.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 26