Akersloter schippers en de zeevaart (deel 4) Zeevarende schippers en de bevolking van Akersloot. In het Noorderkwartier was in de 17de eeuw de scheep vaart een belangrijke bron van werkgelegenheid. Er wordt zelfs verondersteld, dat rond 1620 op het Schermereiland ca. 50% van de mannelijke bevolking op zee werkzaam was. Ook voor Waterland en Zeevang lag dit percentage op 50%, terwijl dit voor Duinkavel op een 20% lag. Vanwege het grote aantal Sontdoorvaarten door Akersloter schippers lag voor Akersloot het percentage hoger dan 20%. Om het percentage zeevarenden van Akersloot te bereke nen, zijn de bevolkingsomvang en het totaal aantal zeevarenden nodig. In 1622 telde Akersloot 266 volwassen mannen en een jaar eerder woonden voor zover bekend 28 schippers in het dorp. Op de mannelijke beroepsbevolk ing was het aandeel van de zeevarende schippers dan 10,5%. Dit percentage omvat echter niet de hele zeevarende bevolking van jongen, bootsman tot schipper. Van der Woude schat de mannelijke beroepsbevolking op een derde deel van de totale bevolking. Op 1586 inwoners, die Akersloot telde in 1622, waren dit 529 mensen. Het totaal aantal zeevarenden is moeilijker te berekenen, omdat schippers uit Akersloot geen bemanning op hun schepen hadden, die enkel uit Akersloter zeelieden bestond. Een aantal attestaties geeft aan, dat bij elke Akersloter schipper ongeveer drie zeelieden voeren uit Akersloot. Inclusief degenen die bij andere schippers in dienst waren, kan het aantal zeelui per schipper op vier stuks worden gesteld. Bij 28 schippers was 26,5% van de mannelijke beroepsbevolking van Akersloot op zee werkzaam. Dit bevestigt het vermoeden dat voor Akersloot het aandeel boven de 20% zou uitkomen. Het percentage is een minimum, omdat niet alle schippers gevonden zijn en niet alle zeelui op een schip bij attestaties een verklaring aflegden. Het totaal aantal mannen, dat zijn geld verdiende op het water lag nog hoger, wanneer de binnenschippers en de vissers meegeteld worden. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 25