Onze dorpsheelmeesters door de eeuwen heen. (Deel 2) 1683 - 1697 Mr. Jan Boeckholt Jacobsz (vervolg). Mr Jan op Startingh komt aan 't einde van de Gouden Eeuw nogal eens voor in het Kath. Armenkasboek, steeds met dezelfde posten, zeker geen meestersloon! Dat hij het niet breed had in zijn huis op Starting blijkt uit een acte der Schepenrolle van 4-10-1697. Waarschijnlijk was hij toen al overleden. Louris Jansz Boet, houtkoper en timmerman, stelt voor: "mede namens broer en zuster, om op zijn naam te zetten het huis van S3 Jan Boeckholt Jacobsz, als voldoening voor de reparaties, die hij er aan gedaan heeft. Het staat op Starting". Men gaat akkoord en Louris gaat over tot openbare verkoop en ziet na aftrek van alle schulden en lasten 44:-;- ca gulden (Carolusgulden, ingevoerd door Karei V in 1520, oorspronkelijk van goud, na 1542 van zilver) voor zichzelf overblijven. Ondertussen werd ons dorp ook bijgestaan door andere Meesters in de Geneeskunde van buiten onze banne. Dit stemde niet tot vreugd van de dorpsmeesters alhier. We treffen bijvoorbeeld aan Mr Pieter, chirurgijn tot Oudorp, die het er niet bij liet zitten als hij onbetaalde posten had. Op 29 augustus 1692 was hij hiervoor van Oudorp gekomen. Rolle gehouden den 29 Augustus 1692. MrPieter, Chirurgijn tot Outdorp, eischer - contra Dirck Appel wonend in de bedijkte Schermer in de banne van Akerslo gedaaghde - omme betaelinghe van een some van een en twintigh guldes van geleverde medicamente aderlaete, 't water te visenteeren en geleverde drancke aen des gedaeghdes vrou gelevert tot keuringhe van de selve volgens des eijschers deughdelijck schultregister ofte copij authentijck van dien. Concludeert tot betaelinghe van de gemelte sonune en bij provijsie tot mantissement (in handen betalen) alles met de costen. De gedaeghde versoeckt copij en dagh (uitstel) om te antwoorden. Den eyser fijadt (wordt toegestaan) en Schepenen verleggen 't reght van huyden op veertien daege". 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 2