de docter) uyt sijn huijs te dragen" Een wel heel nette omschrijving voor stelen. Zij was daarna vertrokken om elders weer aan 't werk te gaan. Het werd nog erger, vooral toen zij later langs ons dorp komend "op vlodtvaer- dich recht" (in kort geding voor vertrekkenden) 20 C4 gulden huurschuld eiste (1678-4-3). "Dit is geen recht subject" tekende de schout er bij aan, en die haar gehuwd heeft moet maar de huur betalen, was de beslissing. Waarschijnlijk was de docter niet goed van betalen en had het meisje de goederen als onderpand meegenomen. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren. Dr Kievit verdwijnt uit de boeken. Mogelijk is ook hij met zijn gezin naar elders vertrokken. 1683 - 1697 Mr. Jan Boeckholt Jacobsz Het was een arme tijd geworden en de verdiensten waren er naar. Zo gebeurt het dat zich in Akersloot een tweede heelmeester vestigde, Mr Jan Boeckholt Jacobsz. In tijden van armoede zoekt men naar een min of meer geschikte standplaats, tevreden of niet, er moet verdiend worden. Mr Jan woonde met zijn vrouw Grietie op Starting. Een rijk man is hij nooit geweest en ook niet geworden. In 1674 was men begonnen met het aanstellen van een dorpsvroedvrouw, maar voor de vroedschap was het geen kleinigheid deze instelling te handhaven. Men kwam op het idee de vrouw van Mr Jan aan te stellen, en omdat zij de vrouw van de surgeyn was, kon het wel voor wat minder. Als Mr Jan er dan nog wat praktijk uit het dorp bij kreeg plus de verzorging van de Armen - maar dat Pro Deo! - dan zouden zij in Akersloot wel hun dagelijks brood hebben. Op de 20ste maart 1686 wordt een overeenkomst gemaakt tussen "de Vroetschap" en de beide echtelieden "mits dat sij jaerlijcks tot een tractement van ons dorp zullen genieten te samen een somme van t negentich gulden" (wordt vervolgd) 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1989 | | pagina 40