Overigens heeft de stichting van de nieuwe katholieke school aanzienlijke gevolgen voor het openbaar onderwijs. Zo lezen wij in de Alcmaarsche Courant van 27 oktober 1889: "Ten gevolgen van het openen eener r.c. bij zondere school te Akersloot, waarvan reeds door 88 leerlingen ge bruik wordt gemaakt, is het aantal leerlingen op de openbare school aldaar tot 78 gedaald. Met het oog hierop heeft de ge meenteraad één der on derwijzers, den heer Bouman, en de tijdelijk aangestelde onderwij - zeresmejDunnewold, eervol ontslagen met in gang van 1 J anek Het schoolgeld is laag. Zo staat in het reglement, dat uit de gegoede gezinnen het eerste kind elke week 15 ct moet beta len, het tweede kind 10 ct en het derde kind 5 ct. Bij de armere gezinnen worden deze bedragen voor het eerste kind 10 ct, het tweede kind 7h ct en overigen nihil. Van bovenmeester tot directeur. Op aanbeveling van bisschoppelijk in specteur van het katholiek onderwijs in het diocees Haarlem, de rector van het St.- Jacobus Godshuis (een oude mannen- en weeshuis) wordt per juli 1889 J. Sernee uit Haarlem benoemd tot hoofd van de te stich ten katholieke school in Akersloot. "Bove nmeester" Sernee leidt de St-Jacobusschool bijna veertig jaar. In 1928 volgt ontslag op eigen verzoek. Dit wordt hem op de meest eervolle wijze verleend. Zijn opvolgers zijn N. van der Holst (1928-1959), F.D. de Jong (1959-1966) en A.J.M.M. Raaijmakers (1966-1970). G.M. Berghuis, de huidige directeur van de basisschool St. Jacobus, bekleedt deze functie sedert 1970. 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1989 | | pagina 32