UIT DE ALKMAARSCHE COURANT VAN 1888. Openbare Verpachting bij enkele inschrijving, voor den tijd van zes achtereen volgende jaren, van het pontveer te Akersloot, over het Groot Noordhollandsch Kanaal. De gezegelde inschrijvingsbiljetten, mede door twee solide borgen onderteekend, behooren te worden ingeleverd vóór Woensdag, 22 Februari 1988, des morgens te elf uur, ten raadhuize aldaar, waar inlichtingen te bekomen zijn. Publieke Verkooping te Akersloot, in de herberg "De Vriendschap", op Woensdag 4 April 1988, voormiddags 11 ure, ten overstaan van Notaris B. Wieland Los, van: Eene Herberg met vergunning Woonhuis en Erf, staande en gelegen te Akersloot, aan de Westzijde van den Kanaaldijk, bij het Schouw, groot ongeveer 3A, 58 C.kad sectie A. 571 ged. Nadere informatie geven de eigenaar C. Kossen, in gemeld huis, en genoemde Notaris te Uitgeest Verkiezing Akersloot. Voor de verkiezing als lid van den gemeenteraad van Akersloot, wordt aanbevolen de heer J. Roskam Wz. Die eenigzins met de uitge breidheid onzer gemeente bekend is en de verdeeling der zetels van den raad nagaat, zal moeten erkennen, dat een wijk der gemeente, die op twee leden aanspraak mag maken, er maar door één wordt vertegenwoordigd en zal zeker op 4 Juli dezen kandidaat stemmen. Eenige kiezers. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 38