15 Lourens Veer was weer op zijn oude post terug! En met nieuwe ijver begon hij weer als bestuurder de belangen van Akersloot te behartigen. Het is opmerkelijk dat niemand van de ongelukkige loop van zaken bij het franse avontuur aansprakelijk werd gesteld. Wij lezen niets over straffen van "politieke delinquenten" of dergelijken. Maires of Schouten, die één en al ijver waren geweest - vrij of gedwongen - gedurende de diep vernederende tijd 1810 -1813, toen Nederland zijn onafhankelijkheid had verloren, werden herbenoemd. Zij zouden in onze tijd, door een speciale commissie aan een uitgebreid onderzoek onderworpen zijn geweest. Schout Veer woonde bij zijn herbenoeming in Alkmaar, waar hij een drukke notarispraktijk uitoefende. Hij stuurde de candidaat-notaris Jacob Bloem naar Akersloot, die zich hier vestigde als hulp voor de Schout. De salarissen van toen, bijvoorbeeld de Veldwachter, bedroeg ƒ110:-:- per jaar. De postbode, die geen geregelde dienst had kreeg slechts ƒ25:-:-. De schoolmeesters salarissen werden op last van Den Haag verhoogd, maar men wist op velerlei wijze deze nieuwe zware last voor het dorp omlaag te brengen. Het dorp heeft vier scholen voor slechts ruim 700 zielen, schreef de Schout en door de afstanden is samenvoeging onmogelijk. Men vroeg daarom rijkssubsidie, maar dat bleef nog wel een poosje uit. De zuinigheid vloog werkelijk de pan uit. Dorpschirurgijn Joannes Krebber, die slechts 25:-:- salaris per jaar ontving, gaf te kennen weg te gaan. Dit wilde men niet en "uit hoofdezijner kundigheden" werd hem ƒ50:-:- aangeboden. De man bleef, maar de verhoging bleef het volgende jaar uit en in 1821 vetrok chirurgijn Krebber naar Hoogwoud. De vroede vaderen meenden dat de ƒ25:-:- verhoging beter aan de vroedvrouw kon worden gegeven, voor diensten waarvoor zij niets in rekening bracht. Alzo werd op 27-6-1821 C.H. de Vries de Dorpsheelmeester. De dorpsfinanciën waren zorgelijk, er was ƒ1400:-:- schuld voor het dorp. Maar de Armenschuld - nu ook voor dorpsrekening, was ƒ4500:-:- en in 1820 was dit zelfs

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 15